Novostavby.sk

Poznáme STAVBU ROKA 2017

  • 16. 04. 2018
  • Tlačiť

Gala večer pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien 23. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2017 a otvorenia veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA sa konal 11. apríla 2018  v priestoroch Incheba Expo Areny v Bratislave. Účastníkmi boli významné osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebníci, developeri.  Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy Stavba roka 2017. Partnerom súťaže Stavba roka 2017 bol aj portál Nehnuteľnosti.sk a jedným z mediálnych partnerov portál Novostavby.sk.

Záštitu nad 23. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.    

Organizátor súťaže od roku 1995

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia 

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia,  

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,                                      

Slovenská komora stavebných inžinierov,

Slovenský zväz stavebných inžinierov,

Spolok architektov Slovenska,

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,                           

Vydavateľstvo EUROSTAV, s.  r. o. 

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako  súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase.  Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú  Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. 

Ceny v súťaži Stavba roka

V tomto ročníku posudzovala stavby 8-členná odborná porota, ktorá udelila celkom 12 cien, a to:

- 6 cien vyhlasovateľov súťaže,

- 2 ceny za celospoločenský prínos,

- 3 nominácie na hlavné ceny,

- hlavnú cenu titul Stavba roka 2017.

Členov odbornej poroty menuje výkonný výbor Združenia ABF Slovakia na základe nominácií vyhlasovateľov súťaže. Odborná porota rozhoduje o udelení cien jednotlivým stavbám podľa technickej dokumentácie predloženej prihlasovateľom a na základe obhliadky každej stavby in situ.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

Cena verejnosti

1. ročník Ceny verejnosti už tradične organizuje Združenie ABF Slovakia v spolupráci so spoločnosťou Zoznam, s. r. o. na známom internetovom portáli www.zoznam.sk. V aktuálnom ročníku mali možnosť respondenti hodnotiť stavby na graficky inovovaných stránkach, výrazne atraktívnejším spôsobom. Prejavilo sa to vo výraznom náraste celkového počtu hlasujúcich, ktorý prekročil v tomto roku 40 tisíc.

Odborná porota

O cenách tohto ročníka rozhodovala odborná porota, ktorú nominovali vyhlasovatelia 23. ročníka súťaže Stavba roka 2017. Pracovala v zložení:

- Ján Majerský, PhD., nominovaný ZSPS, predseda poroty,

- Ing. Boris Bielek, PhD., nominovaný SvF STU v Bratislave,

- Katarína Bzovská, nominovaná MDV SR,

- Dáša Kozáková, nominovaná TSUS, n. o.,

- Ing. Vincent Kvočák, PhD., nominovaný Združením ABF Slovakia,

- Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc., nominovaný SAS,

- arch. Jozef Šoltés, nominovaný SKA,

- Anton Vyskoč, nominovaný SKSI.

Ceny udelené odbornou porotou

I.  Hlavná cena titul Stavba roka 2017

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Branislav Juhás, Ing. Pavel Sliwka, Ing. Libor Mařík

Projektanti architektonickej časti: Dopravoprojekt, a. s.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Dopravoprojekt, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s.

Hlavný zhotoviteľ: Združenie „D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“, líder EUROVIA SK, a. s., členovia HOCHTIEF CZ, a. s., SMS, a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Farkaš

Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dozorná činnosť: Združenie „EUTECH&ESP&MÜLLER&API-D3“

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 254,9 mil. €

Doba výstavby:06/2014 – 11/2017

Diaľnica D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je súčasťou prioritného diaľničného ťahu D1 – D3 na trase Bratislava – Trenčín – Žilina – Skalité. Trasa diaľnice začína najnáročnejším stavebným objektom – estakádou na D3, ktorá  križuje cestu I/18, železničnú trať, vodnú nádrž Hričov a cestu II/507. Výstavba bola realizovaná tromi rôznymi technológiami, a to technológiou letmej betonáže, vysúvaním a použitím podpornej skruže. Zaujímavým a unikátnym riešením je, že celá estakáda v dĺžke takmer 1,5 km je tvorená jedným dilatačným celkom. V lokalite Vrch je trasa ďalej vedená tunelom Považský Chlmec. Jeho dĺžka je viac ako 2,2 km a bol vybudovaný v dvoch tunelových rúrach s dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere. Práce na razení tunela trvali 14 mesiacov s mesačným postupom cca 300 m pri použití jedinečnej technológie – vybudovaní stredovej jamy, ktorá umožnila razenie tunelov v šiestich čelbách súbežne. Hneď za tunelom prechádza trasa na estakádu v dĺžke približne 400 m vedúcu ponad miestnu komunikáciu a rieku Kysuca a následne končí v novovybudovanej križovatke Brodno.

 

Autor fotografie: Ing. Peter Kovaľ, Ing. Vladimír Veverka

 

II.  Nominácie na hlavnú cenu  (bez udania poradia) 

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

novostavba

(podrobné údaje v cenách vyhlasovateľov)  

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2017  udelená odbornou porotou za: 

- unikátne riešenie stĺporadia na estakáde z hľadiska vplyvu na životné prostredie, a ochrany  vtáctva žijúceho v okolí priehrady a estakády,

- odľahčenie dopravy na obchvate Žiliny,

- riešenie celej estakády v dĺžke 1,5 km ako jedného dilatačného celku s najdlhšími mostnými závermi doposiaľ použitými na Slovensku,

- výstavbu tunelov využitím stredovej jamy umožňujúcej razenie oboch tunelov v šiestich čelbách súčasne,

- zvládnutie zakladania až 4 m pod hladinou Hričovskej priehrady,

- použitie mobilných zvodidiel, umožňujúcich vjazd vozidiel záchrannej služby do oboch tunelov z ktorejkoľvek strany hneď po automatickom zastavení prevádzky,

- unikátne riešenie a kotvenie svahov až pod uhlom 75°, z dôvodu ochrany prírody a majetku.

Nová terasa 2, Košice

novostavba
(podrobné údaje v cenách vyhlasovateľov)

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2017  udelená odbornou porotou za: 

- za prestavbu a humanizáciu zanedbaných priestorov, s cieľom využitia územia pre ekonomické a atraktívne bývanie, v duchu moderných trendov s dôrazom na vytvorenie priestoru pre skvalitnenie komunitného života,

- za urbanistické dotvorenie lokality Terasa zohľadňujúce nie len hmotové a prírodné aspekty okolitého prostredia, ale najmä funkčné a spoločenské vzťahy, ktoré rešpektujú ľudský rozmer a potreby jednotlivca v kontexte okolitého spoločenstva a robia tak toto bývanie výnimočným,

- za vytvorenie rôznorodých zón, verejných, poloverejných a súkromných plôch v logickom usporiadaní , ktoré skvalitňujú vlastné bývanie a komunitný život v lokalite,

- za kvalitu architektonického riešenia , ktoré svojou konštrukčnou a stavebnotechnickou jednoznačnosťou v súčinnosti s prepracovaným dispozično-prevádzkovým riešením vyhovie aj individuálnym požiadavkám,

- za optimálnu a vyváženú skladbu jednotlivých priestorov v domoch a bytoch s adekvátnym architektonickým stvárnením,

- za jasný funkčný design prvkov budov a exteriéru integrálne doplňujúci charakter komplexu,

- za primerané uplatnenie technologických zariadení v domoch a bytoch.

UNIQ Staromestská, Bratislava

novostavba

(podrobné údaje v cenách vyhlasovateľov)

Odbornou porotou udelená nominácia na hlavnú cenu SR 2017 za:

- za vysokú kvalitu architektonického diela s vyzretým, nadčasovým výrazom, kvalitným technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi a progresívnymi technológiami techniky prostredia budovy,

- za citlivé zakomponovanie moderného objektu do urbanistickej štruktúry okraja historického jadra Bratislavy,

- za elegantný vizuálny charakter objektu, jeho vhodná mierku na urbánnej i ľudskej úrovni a vyrovnané architektonické stvárnenie,

- za vysoko náročné progresívne riešenie založenia stavebného objektu v mestskej preluke,

- za progresívnu konštrukčnú tvorbu a profesionálnu realizáciu pološtrukturálnych fasádnych konštrukcií systému stĺpik – priečnik vysokej fyzikálnej kvantifikácie, s dominantným vertikálnym členením s vystriedaným rytmom, ktoré umocňujú pevné vertikálne slnolamy s premenlivou hĺbkou,

- za nadčasový nadradený riadiaci systém merania a regulácie chladenia a vykurovania objektu spriahnutý so systémom exteriérového tienenia južne orientovaných fasádnych konštrukcií,

- za optimálnu, ekonomicky efektívnu aplikáciu progresívnych stavebných materiálov a technológií v realizácii technicky náročného stavebného diela,

- za environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavebného diela charakteru zelenej budovy zrealizovaného so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu (udržateľná výstavba, úspora vody, energetická efektívnosť, výber ekologických materiálov a kvalita vnútorného prostredia), podčiarknutý získaním medzinárodne uznávaného certifikátu LEED Gold.

 

III.  Ceny za celospoločenský prínos 

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR 

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Branislav Juhás, Ing. Pavel Sliwka, Ing. Libor Mařík

Projektanti architektonickej časti: Dopravoprojekt, a. s.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Dopravoprojekt, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s.

Hlavný zhotoviteľ: Združenie „D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“, líder EUROVIA SK, a. s., členovia HOCHTIEF CZ, a. s., SMS, a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Farkaš

Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dozorná činnosť: Združenie „EUTECH&ESP&MÜLLER&API-D3“

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 254,9 mil. €

Doba výstavby: 06/2014 – 11/2017

Cena udelená odbornou porotou za: 

- unikátne riešenie stĺporadia na estakáde z hľadiska vplyvu na životné prostredie, a ochrany  vtáctva žijúceho v okolí priehrady a estakády,

- odľahčenie dopravy na obchvate Žiliny,

- riešenie celej estakády v dĺžke 1,5 km ako jedného dilatačného celku s najdlhšími mostnými závermi doposiaľ použitými na Slovensku,

- výstavbu tunelov využitím stredovej jamy umožňujúcej razenie oboch tunelov v šiestich čelbách súčasne,

- zvládnutie zakladania až 4 m pod hladinou Hričovskej priehrady,

- použitie mobilných zvodidiel, umožňujúcich vjazd vozidiel záchrannej služby do oboch tunelov z ktorejkoľvek strany hneď po automatickom zastavení prevádzky,

- unikátne riešenie a kotvenie svahov až pod uhlom 75°, z dôvodu ochrany prírody a majetku.

Autor fotografie: Ing. Peter Kovaľ, Ing. Vladimír Veverka

 

Cena Únie miest Slovenska

TERMINAL vlak-bus-shopping, Banská Bystrica

novostavba 

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Styk

Projektant architektonickej časti: JAHN development & consulting, s. r. o.             

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vladimír Sivok - statik

Hlavný zhotoviteľ: TRILAUG, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Juraj Gramblička

Stavebník, developer: PRIMUM, s. r. o.

Dozorná činnosť: Ing. Petr Mareš

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 25 mil.  €

Doba výstavby: 03/2016 – 09/2017

Cena udelená odbornou porotou za: 

- významný celospoločenský prínos vybudovaním spoločného dopravného priestoru hromadnej dopravy (železničnej a autobusovej), výrazné zlepšenie dopravnej situácie v Banskej Bystrici,

- prepojenie dopravných služieb s obchodmi, službami, čo je na Slovensku ojedinelé,

- vytvorenie komfortných podmienok pre cestujúcich (kvalitné prvky sedenia s možnosťou pripojenia zariadení na elektrickú energiu, wifi, navigačný informačný systém, parkovanie, nákupná pasáž),

- vysokú kvalitu realizácie stavebného diela,

- optimálne použitie stavebných materiálov a technológií.

Autor fotografie: Tomáš Manina, Zdenek Sluka

 

IV.  Ceny vyhlasovateľov súťaže – 6 cien bez udania poradia

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

za vysokú kvalitu realizácie

EPERIA Shopping mall, Prešov

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Tribus, Peter Žiak

Projektant architektonickej časti: Obermeyer Helika, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Marek Ištokovič, Ing. Andrej Rybár

Hlavný zhotoviteľ: Keraming, a. s.

Stavebník: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

Developer: J&T REAL ESTATE

Dozorná činnosť: C.T.E. Engineering, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 50 mil.  €

Doba výstavby: 05/2016 – 11/2017

Cena udelená odbornou porotou za: 

- remeselne dobre zvládnuté stavebné detaily,

- technológiu výstavby, ktorá zabezpečila krátky čas realizácie stavby,

- realizáciu progresívnych a inovatívnych technológii pri technickom vybavení stavby,

- technické riešenie a spôsob realizácie, ktoré zabezpečí efektívne pokračovanie výstavby.

Autor fotografie: Miro Pochyba

 

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov

za najlepšie projektové riešenie

Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité

novostavba

Autor architektonického riešenia: Ing. Ľubica Cigerová

Projektant v postavení hlav. projektanta: DOPRAVOPROJEKT, a. s.,

Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľubica Cigerová

Hlavný zhotoviteľ: Združenie „D3 Svrčinovec – Skalité“, VÁHOSTAV-SK, a. s. – vedúci člen združenia

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Ferianec

Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Technický dozor: Združenie firiem Bung Slovensko, s. r. o., Amberg Engineering Slovensko, s. r. o., Infraprojekt, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 329,9 mil. €

Doba výstavby: 10/2013 – 09/2017

Cena udelená odbornou porotou za: 

- najlepšie projektové riešenie stavebného diela v náročnom teréne a to z hľadiska tak stavebného ako aj dopravného projektovania,

- vysokú stavebnú kultúru a vysokú kvalitu diela s kvalitným technickým spracovaním a progresívnymi technológiami výstavby,

- optimálne, ekonomicky efektívne použitie progresívnych stavebných materiálov a technológií v realizácii stavebného diela,

- citlivé zakomponovanie celej diaľnice do urbanistickej štruktúry územia, so zachovaním kontinuity k okolitým stavbám,

- vysoko náročné technické riešenie jednotlivých objektov mostov a tunelov.

 

Autor fotografií: Jozef Mravec

 

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave

za uplatnenie vedy a techniky v realizácii

UNIQ Staromestská, Bratislava

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ian Bogle BArch (Hons) MArch, Ing. arch. Barbora Markechová, Ing. arch. Marek Matrtaj

Projektanti architektonickej časti: Bogle Architects, s. r. o. (autor, architekt), CITY PROJEKT (lokálny architekt, HIP)

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: BARAN PROJEKT, s. r. o. (statika)

Hlavný zhotoviteľ: Chemkostav, a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Matúš Tkáč

Stavebník, developer: CRESCO GROUP, a. s.

Dozorná činnosť: ENG2 SR, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 19 mil.  €

Doba výstavby: 05/2015 – 03/2017

Cena udelená odbornou porotou za: 

- za vysokú kvalitu architektonického diela s vyzretým, nadčasovým výrazom, kvalitným technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi,

- za citlivé zakomponovanie moderného objektu do urbanistickej štruktúry okraja historického jadra Bratislavy,

- za elegantný vizuálny charakter objektu, jeho vyrovnané architektonické stvárnenie,

- za vysoko náročné progresívne riešenie založenia stavebného objektu v mestskej preluke,

- za progresívnu konštrukčnú tvorbu a profesionálnu realizáciu pološtrukturálnych fasádnych konštrukcií

- za nadčasový nadradený riadiaci systém merania a regulácie chladenia a vykurovania objektu spriahnutý so systémom exteriérového tienenia južne orientovaných fasádnych konštrukcií,

- za optimálnu, ekonomicky efektívnu aplikáciu progresívnych stavebných materiálov a technológií v realizácii technicky náročného stavebného diela,

- za environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavebného diela charakteru zelenej budovy podčiarknutý získaním medzinárodne uznávaného certifikátu LEED Gold.

 

Autor fotografie: MgA. Tomáš Manina, PhD.

 

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.

za použitie progresívnych stavebných výrobkov

Doprava a skladovanie slinku v cementárni Ladce

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Chudý, Ing. Anton Michalik, CSc., Ing. Marek Šimko, Ing. Marián Zemanovič, Ing. Daniel Horka, Ing. Richard Hlinka, Ing. Anton Kuchťák, Ing. Alena Zavřelova, Ing. Jarolím Brešťanský, Ing. Zdeněk Jenikovský, Ján Havier, Ing. Július Vinický

Projektanti architektonickej časti: PIO Keramoprojekt a. s.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Eduard Krištof, Ing. Miloš Bero, Ing. Rastislav Blažej, Ing. Juraj Mikula, Ing. Peter Hrádel, Ing. Peter Záruba, Ing. Dušan Országh, Marcel Krupka

Hlavný zhotoviteľ: MONTÁŽE Trenčín a. s., Tažené konstrukce, s. r. o., VION, a. s.

Hlavní stavbyvedúci: Stanislav Ficek, Jakub Vohradnik, Marian Jenis

Stavebník: Považská cementáreň, a. s.

Dozorná činnosť: Eduard Strnad, Ing. Tomáš Zámečník, Ing. Ľudevít Slávik, Ing. Vladimír Mikuška

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 17,5 mil. €

Doba výstavby: 09/2015 – 03/2017

Cena udelená odbornou porotou za: 

- použitie stavebných výrobkov netradičnou metódou výstavby,

- výnimočné technické a materiálové riešenie valcovej časti predpätého železobetónového sila, spriahnutej oceľovej strešnej konštrukcie a oceľovej opláštenej nadstavby,

- technické a prevádzkové riešenie zabezpečujúce ekologický prínos s minimalizáciou nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a environmentálnu bezpečnosť prevádzky spracovania slinku,

- nízkoenergetických a nízko-emisných systémov technických a technologických zariadení objektu.

Autor fotografie: Ján Čechovský

 

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. – BYTOVÝ DOM ROKA

Nová Terasa 2, Košice
novostavba

Autori architektonického riešenia: Vallo Sadovsky Architects, Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo

Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Oliver Sadovský

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ENTO, s. r. o., Ing. Jana Kušnieriková

Hlavný zhotoviteľ: HS HSV, s. r. o., MV staving, s. r. o. a ďalší zhotovitelia

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Krescanko

Stavebník: Penta Real Estate, s. r. o.

Dozorná činnosť: ENTO, s. r. o.

Stavebné náklady (bez DPH): 15,0 mil. €

Doba výstavby: 03/2015 – 07/2017

Cena udelená odbornou porotou za: 

- kvalitu architektonického riešenia , ktoré svojou konštrukčnou a stavebnotechnickou jednoznačnosťou v súčinnosti s prepracovaným dispozično-prevádzkovým riešením vyhovie aj individuálnym požiadavkám,

- optimálnu a vyváženú skladbu jednotlivých priestorov v domoch a bytoch s adekvátnym architektonickým stvárnením,

- jasný funkčný design prvkov budov a exteriéru integrálne doplňujúci charakter komplexu,

- primerané uplatnenie technologických zariadení v domoch a bytoch.

Autor fotografie: Michal Smrčok

 

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s.  r. o.

za architektonické riešenie

Obytný súbor Park Anička, Košice

novostavba 

Autori architektonického riešenia: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Mgr. art. Pavol Šimko

Projektanti architektonickej časti: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Mgr. art. Pavol Šimko adf, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Jiří Brda

Hlavný zhotoviteľ: BETPRES, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Baláž

Stavebník, developer: MM Invest Košice, s. r. o.

Dozorná činnosť: Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 11 mil.  €

Doba výstavby: 05/2015 – 09/2016

Cena udelená odbornou porotou za: 

- komplexné riešenie areálu Park Anička a jeho začlenenie do jestvujúcej urbanistickej mierky a štruktúry na kraji rekreačnej zóny Anička,

- vysokú mieru uplatnenia vnútro areálovej parkovej zelene a zariadení pre rekreáciu a šport,

- decentné architektonické riešenie s citlivým výberom pohľadových materiálov dopĺňajúcich prírodné prostredie okolia,

- vysoký architektonický štandard jednotlivých obytných budov a príjemné dispozično - priestorové riešenie bytov vytvárajúce spolu s prírodným okolím pocit nadštandardného bývania,

- vysokú úroveň remeselného spracovanie stavebných detailov.

Autor fotografie: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Dalibor Kállay, Maroš Mitro

 

Cena verejnosti 2017 

V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas vo web ankete Cena verejnosti 2017  na známom internetovom portáli www.stavbaroka.zoznam.sk  42 578 respondentov! 

CENU VEREJNOSTI  2017 získala s celkovým počtom 3 785 hlasov stavba:

Sídlo spoločnosti PDP, s. r. o., Nitrianske Sučany

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa, Ing. Mgr. art. Martin Vanko, Ing. arch. Radka Švecová, Ing. Tomáš Martiš, Ing. Stanislava Madara, Ing. arch. Dávid Chaľ    

Projektanti architektonickej časti: FVA, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Jozef Vaňo - JV+

Hlavný zhotoviteľ: PDP, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Igor Hanuska

Stavebník, developer: PDP, s. r. o.

Dozorná činnosť: PDP, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 550 tis.  €

Doba výstavby: 04/2014 – 12/2016     

Autor fotografie: MgA. Tomáš Manina, PhD.

 

Podrobnejšie informácie:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia 

Radlinského 11,  810 05 Bratislava

tel.: 0903 246 628

mail:  mail@abfslovakia.sk, info@abfslovakia.sk  

www.stavbaroka.eu,  www.abfslovakia.sk   


  • 16. 04. 2018
  • Tlačiť