Novostavby.sk

Historické centrum Trnavy sa znovu rozvíja

  • 13. 12. 2018
  • Tlačiť

Pri návrhu stavieb, či celých súborov je prirodzenou súčasťou procesu zohľadnenie podmienok, do ktorých bude dielo zasadené. Zložitejšia situácia nastáva v pamiatkovo chránenej zóne, kde musia budúce formy do veľkej miery reflektovať viaceré špecifiká existujúcej zástavby. Práca v prostredí s cennými historickými hodnotami vyžaduje vkus a dobrú dávku odhadu i citlivosti. Zaujímavé stavebné aktivity prebiehajú najmä posledné roky v centre najstaršieho kráľovského mesta na Slovensku.

Dolná brána a barbakan tvorili niekoľko storočí súčasť mestského opevnenia; Zdroj: Novostavby.sk

Múzeum a Halenárska ulica; Zdroj: Novostavby.sk

Začiatok Halenárskej a Rezidencia Porta; Zdroj: Novostavby.sk

Privilégiá slobodného kráľovského mesta boli Trnave udelené už v roku 1238, čo ešte podporilo už naštartovaný rozvoj sídla. Charakteristickým rysom je kompaktné historické jadro približne obdĺžnikového tvaru o rozmeroch asi 700 x 800 metrov obohnané tehlovým mestským opevnením. Vzhľadom na použitý materiál, počet veží a rozsah zachovaného hradobného systému sa právom zaraďuje medzi unikáty a najvýznamnejšie pamiatky na Slovensku. Jeho obrys viac menej vymedzuje Mestskú pamiatkovú rezerváciu Trnava vyhlásenú 11.9.1987.

Františkánska ulica; Zdroj: Novostavba.sk

Halenárska 14; Zdroj: Novostavby.sk

Z dôvodu požiadavky na kvalitné a komplexné riešenie pamiatkovo chráneného územia boli vyhotovené viaceré koncepčné materiály ako Urbanisticko - historický výskum a aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia spracovaná Krajským pamiatkový úrad Trnava v spolupráci s Ing. arch. Jaroslavou Žuffovou, CSc. z 2012 a Architektonicko-urbanistická štúdia koncepcie architektonicko-priestorového dotvorenia mestských priestorov MPR a OP Trnava od Ing. arch. Jany Gregorovej z 2016. V súčasnosti sú v štádiu rozpracovanosti Zmeny a doplnky UPN CMZ pod záštitou Ing. arch. Petra Zibrina PhD.

Halenárska a Halenárska ulica 5; Zdroj: Novostavby.sk

Halenárska ulica križovatka Haulíkova a Dolnopotočná; Zdroj: Novostavby.sk

Nemalé úsilie i financie sa investujú do stvárnenia verejných priestorov. Motiváciou je prezentovať, či naznačiť ich pôvodný ráz a navyše zatraktívniť centrálne mestské prostredie. K príkladom patrí realizácia parčíku Bela IV, sprístupňujúca úsek severnej línie hradieb. Na severovýchode obnovil developer North tower s.r.o. severnú vežu a upravil priľahlé územie z vonkajšej strany opevnenia, pričom prepojil dve časti mesta. Kompletnú premenu podstúpili aj povrchy a mobiliár na Hlavnej ulici, nedávno prebehla rekonštrukcia Hviezdoslavovej. Výraznou zmenou prešla i Halenárska. Popri výmene vozovky a chodníkov vylepšujú jej výzor početné revitalizácie, medzi ktorými je viacero národných kultúrnych pamiatok. V súčasnosti sa ukončili stavebné práce na jej severnom úseku zahŕňajúce aj naväzujúcu Hollého ulicu.

Halenárska ulica; Zdroj: Novostavby.sk

Halenárska 18; Zdroj: Novostavby.sk

Nový život do centrálnej mestskej zóny prinášajú aj projekty s funkciou bývania rozličného charakteru. Komplex City Residence navrhovateľa výstavby AK Immobilien doplnil asanované územie. Na spomínanej Halenárskej ulici zase zastrešuje developer púpava development 3 projekty s názvom Halenárska 5, Halenárska 14, na adrese Halenárska 18 vyrástla Rezidencia Porta. V ochrannom pásme MPR Trnava, v blízkosti Ružového parku pripravuje spoločnosť TIDLY real estate s.r.o. Polyfunkčný objekt Rázusova. Pri ich tvorbe bolo nutné popasovať sa s častokrát náročnými požiadavkami na návrh hmotového riešenia v styku s existujúcimi objektmi i ladenie samotného výrazu architektúry.

Hlavná ulica; Zdroj: Novostavby.sk

Hollého ulica; Zdroj: Novostavby.sk

V minulosti z rôznych dôvodov narušená historická skladba sa postupne obnovuje. Mnohé budovy sa rekonštruujú, taktiež prichádza k zapĺňaniu prázdnych  pozemkov a definovaniu uličných čiar na rôznych miestach jednotlivých blokov zástavby. V rámci mestskej štruktúry sa plánujú aj voľné parkové plochy, vyhradené pre spoločenský život a chvíle oddychu obyvateľov Trnavy. Pôvodne nedostupné dvory sa otvárajú, verejné plochy centra sa zväčšujú a ponúkajú širší výber aktivít, jednoducho lákajú viac života.

Hviezdoslavova ulica smerom k Halenárskej a Hollého; Zdroj: Novostavby.sk

Hviezdoslavova ulica; Zdroj: Novostavby.sk

Pripravovaný Polyfunkčný objekt Rázusova; Zdroj: Novostavby.sk

Štefánikova ulica a City Residence; Zdroj: Novostavby.sk

Prečítajte si tiež:

Park ako ústredný motív Nuppu

ZWIRN a Pradiareň 1900 s rešpektom k miestu i histórii

Klingerka a pokračovanie príbehu

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 13. 12. 2018
  • Tlačiť