Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň. Môj sused začal stavať kaviareň. Parkovisko chce zriadiť v tesnej blízkosti môjho pozemku. Čo mám robiť? Obávam sa nadmerného hluku z parkoviska a kaviarne, ktorá je v obytnej zóne. Aká má byť minimálna vzdialenosť parkoviska od môjho pozemku. Obávam sa narušenia môjho súkromia návštevníkmi kaviarne. Nakoľko sused staval bez stavebného povolenia, teraz som dostal od stavebného úradu dodatočne stavebné povolenie, ku ktorému sa mám vyjadriť.

Opýtal(a) sa Peter Nagy , 5.1.2012 o 13:23

Môžete sa pokúsiť nesúhlasiť s touto stavbou, ale otázkou je, či budete úspešný, pretože v praxi sa nestáva, že by stavebný úrad nariadil odstránenie stavby. Maximálne udelí pokutu. Ale pokúsiť sa môžete.

Dobrý deň. Postavili sme chatu bez povolenia. To nám obec nechcela poskytnúť. Je tam asi 25 pozemkov v urbariáte. Všetky pozemky okrem nášho majú chaty postavené. My sme posledný, kto chatu postavil. Vlastníci dostali pokuty aj zaplatili, niektorí dostali odpustenie pokút. Akú možnú pokutu mi môže vyrúbiť obecný úrad, keď som chatu postavil až teraz po novom stavebnom zákone? Môžu mi nariadiť aj odstránenie stavby? A čo s ostatnými chatami, tie môžu stáť, keďže boli postavené dávnejšie? Ďakujem.

Opýtal(a) sa Darina Kučeravá, 7.12.2011 o 10:12

Odstránenie stavby nariadi stavebný úrad len v krajných prípadoch a to, ak sa preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo v určenej lehote nepredložíte požadované doklady. Pokuta môže byť až do výšky 170 tis. Eur, čo je však horná hranica a vo Vašom prípade pôjde o nižšiu sumu. Zistite si, v akej výške ju platili Vaši susedia, pôjde o podobnú sumu.

Dobrý deň prajem,
ak je to možné, prosím Vás o informáciu, aké doklady sú potrebné k výstavbe malého autoservisu (cca 200 m2), na akom druhu pozemku je možné túto stavbu realizovať a či pre autoservis sú potrebné nejaké špecifické povolenia oproti výstavbe rodinného domu.
Ďakujem Vám pekne za odpoveď.
S pozdravom
František Ondrejka

Opýtal(a) sa František Ondrejka, 30.11.2011 o 20:13

K stavebnému povoleniu potrebujete doklady preukazujúce vlastnícke právo k pozemku, projekt stavby, rôzne stanoviská a posudky správcov sietí a pod. Obráťte sa na stavebný úrad, kde Vám presne poriadia, čo potrebujete k Vašej stavbe.

Zdedila som rodinný dom po starých rodičoch. Teraz som zistila a aj suseda mi oznámila, že jej garáž, ktorá je nalepená na našom humne je na našom pozemku, podľa nej 2 m2. Podľa mňa je to viac napr. 4 m2. Stena nášho humna je aj stenou jej garáže. Ja mám v úmysle za 5 rokov zbúrať celý dom aj s humnom, teda by jej garáž spadla. Podotýkam, že garáž bola vybudovaná bez stavebného povolenia, (to si teraz suseda vybavuje) v roku 1963 alebo v r. 1968. Musím jej predať časť môjho pozemku a ako mám postupovať, keď jej ho nechcem predať.
Ďakujem Capková.

Opýtal(a) sa Anna Capková, 14.11.2011 o 8:10

Nemusíte je nič predávať, môžete jej ho napríklad prenajať. Ak si nie ste istá, aká je veľká časť, ktorú Vám zaberá, môžete si dať vypracovať geometrický plán, čo však niečo stojí. A navyše, na Vás ako susedu sa obráti stavebný úrad so žiadosťou o stanovisko k dodatočnému stavebnému povoleniu, s čím nemusíte súhlasiť. Záleží od stavebného úradu, ako sa k tejto veci postaví.

Dobrý deň.
Rada by som Vás požiadala o radu. Môj problém riešim už vyše 2,5 roka. Som vlastníčkou pozemku, ku ktorému však nevedie prístupová cesta. Pozemok je evidovaný ako záhrada, avšak má 850 mxm. Záhradu by sme chceli využiť ako stavebný pozemok na stavbu rodinného domu. Až do mája bol vlastníkom cesty, ktorá viedla k pozemku Obvodný úrad, (teda to bolo v kompetencii štátu). Na pozemku, na ktorom je táto prístupová cesta stojí budova Coop Jednoty a tá mala na tento pozemok od roku 1994 predčasné právo kúpi. Vzhľadom na to, že túto prístupovú komunikáciu využívali ešte pred postavením budovy Coop Jednoty moji rodičia aj starí rodičia pri vstupe do záhrady s hospodárskymi strojmi, myslela som, že tu bude platiť zvykové právo. Cesta bola využívaná ešte pred postavením Obchodu. Nie je však o tom žiadny doklad, akurát stále tu stojí veľká brána, ktorá sa využívala.
Poradila som sa aj s právnikom, a tak sme sa dali náš problém na súd, ktorý nám to zamietol. Jednota sa odvolala na to, že chcú tento pozemok využiť a rozšíriť stavbu domu. Teda pozemok 850 mxm ostal napospas tráve. Mám však ešte jednu možnosť. Moja stará mama má postavené maštale a jediná cesta, ako sa môžeme dostať na pozemok, je zbúrať ich, lebo sú zakreslene v katastrálnych mapách ako stavba. Potrebujem od Vás radu. Je lepšie podať odvolanie a odvolať sa na zvykové právo a pôjde to na krajský súd alebo sa pustiť do vybavovania zrušenia stavby. Ďakujem za cenné rady.

Opýtal(a) sa Eliška Jurisová, 3.11.2011 o 10:44

Podľa môjho názoru, zbytočne budete investovať čas a energiu do odvolania na základe zvykového práva. Máte asi na mysli vydržanie vecného bremena prechodu a prejazdu. Prečo ste až doteraz nezapísali vecné bremeno do katastra? Ak je jediný prístup k Vášmu pozemku cez pozemok, kde stojí Jednota, musia Vám umožniť prístup na Váš pozemok na základe rozhodnutia súdu o zriadení vecného bremena na Váš návrh. Podajte na súd nový návrh o zriadenie vecného bremena.

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Pred rokom sme požiadali o povolenie na drobnú stavbu REKONŠTRUKCIA KROVU RD, pričom v doloženej dokumentácii, ktorá sa k drobnej stavbe pridáva bol aj opis práce a nákres s domurovaním múrov o 90cm. Mali sme jednu stranu strechy zníženú a týmto domurovaním sa strany vyrovnali. Stavebný úrad nám žiadosť bez problémov schválil. Po roku nám však prišla štátna stavebná kontrola, ktorá skonštatovala, že sme porušili paragraf 55 stavebného zákona, pričom informácie v opise práce a nákres sa zhodujú so skutočnosťou. Bolo nám odporučené, nie nariadené stavebné povolenie. Chcem sa spýtať, prečo neplatí povolenie spred roku o drobnú stavbu, keď doložená dokumentácia sa zhoduje so skutočnosťou a túto žiadosť nám schválili a podpísali. Ďakujem.

Opýtal(a) sa elena vlckova, 30.9.2011 o 22:24

Je rozdiel medzi ohlásením stavebnému úradu a stavebným povolením. Ohlásenie postačuje pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích právach, ktoré veľmi nezasahujú do pôvodnej stavby a prostredia. Stavebné povolenie sa vyžaduje pri významnejších stavbách. Podľa stavebnej kontroly zrejme Vaša rekonštrukcia vyžadovala stavebné povolenie a nestačilo len ohlásenie stavebnému úradu, preto sa obráťte na stavebný úrad so žiadosťou o dodatočné stavebné povolenie.

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či sa dá posunúť dátum kolaudácie ... nakoľko nemáme dorobené všetky veci na rod. Dome. Chcela by som ten dátum posunúť ... a ešte jedna otázka, máme na terase tri schodíky, či je nutné mať na schodisku zábradlie. Veľmi pekne ďakujem :o)

Opýtal(a) sa Lucia Benova, 27.9.2011 o 23:46

Samozrejme, že môžete posunúť dátum. Kolaudačné rozhodnotie vydáva stavebný úrad vždy na návrh stavebníka. Čo sa týka zábradlia na schodisku, s najväčšou pravdepodobnosťou bude nutné, presnejšiu odpoveď Vám dá stavebník v závislosti od toho, ako je riešené okolie schodiska a pod.

Manžel v obci Sekule kúpil v r. 1973pozemok, bol vložený do katastra, má list vlastníctva. Tiež v roku 1973 so Stavebným povolením z obce postavil murovanú chatku, do užívania išla pred r. 1975. Ale túto ako nehnuteľnosť nevložil do katastra, nie je zameraná, nemá Listinu o súpisnom číslo (hoci obec všetkým číslo pridelila, on má 881), má tiež starší geometrický plán pozemku z katastra, kde chatka nie je zameraná geodetom.
Ako mám postupovať pred vkladom chatky do katastra ? Obec nechce dať Listinu o súpisnom čísle pokiaľ nie je List vlastníctva - ako by som získala ten list vlastníctva , keď chatku staval svojpomocne ...

Opýtal(a) sa Anna Melušová, 23.8.2011 o 13:06

Dajte si vypracovať geometrický plán a spolu so stavebným povolením ho predložte katastru.

Rozhodnutím mi stavebný úrad nariadil povinnosť strpieť na mojom pozemku práce na dome suseda susedom. Dom je na hranici pozemku. Nesúhlasím s týmto rozhodnutím a suseda na môj pozemok aj napriek nariadeniu úradu nehodlám vpustiť. Aký postih ma čaká? Môže ma úrad donútiť alebo súd.
Ako mám postupovať ďalej?

Opýtal(a) sa jana hraškova, 8.8.2011 o 14:11

Podľa občianskeho zákonníka ste povinný umožniť susedovi na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoj pozemok, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susedných pozemkov a stavieb. Vy ako občan SR ste povinný dodržiavať zákony, rešpektovať práva ostatných spoluobčanov a nesťažovať plnenie úloh štátnej správy a nenarúšať občianske spolunažívanie. Nerešpektovane tohto nariadenia bude z Vašej strany zbytočné a môže Vám byť uložená pokuta podľa stavebného zákona.

Zatepľujeme rodinný dom. Podali sme ohlásenie drobnej stavby. Došlo nám vyjadrenie od stavebného úradu. Susedia si to neprebrali. Máme s nimi problém. Malá časť lešenia stojí na ich pozemku. Podľa zákona nám musia umožniť prístup na ich pozemok počas úprav. Chcú podať sťažnosť. Môže sa pozastaviť aj stavba na ohlásenie? V akej lehote od podania sťažnosti musí stavebný dozor vykonať obhliadku?

Opýtal(a) sa jr, 4.8.2011 o 12:13


Susedia sú povinní umožniť Vám vstup na svoj pozemok v nevyhnutnej miere a na nevyhnutnú dobu, ak to vyžaduje údržba Vašej stavby. Vy ste si svoju povinnosť splnili a ak Vaša stavba spĺňa všetky technické normy a administratívne záležitosti nemusíte sa obávať ani sťažnosti. Najlepším riešením je aj tak dialóg so susedmi v rámci korektných susedských vzťahov.

Zobrazených 71 - 80 z 179

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 67

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies