Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň,
mám 2 súrodencov a chcela by som sa informovať, či
1. môže na mňa prepísať mama všetky pozemky, ktorých je vlastníčkou a ktoré spravuje urbariát? Je to možné urobiť darovacou zmluvou? Poplatok pri darovaní bol zrušený?
2. zohľadňuje sa takýto dar v dedičstve (ak áno, v akej výške? Celková výmera pozemkov je 30000 m2 (les. pozemok, tráv. porasty, zastavaná plocha, záhrada..
3. platí sa za pozemky pod správou urbariátu ročná daň z pozemku?
Ďakujem

Opýtal(a) sa Miša, 20.6.2011 o 15:14

Vaša mama môže pokojne prepísať pozemky na Vás, takýto dar sa bude započítavať do dedičstva podľa jeho trhovej hodnoty, ktorú určí znalecký posudok. K Vašej tretej otázke: daň z pozemku sa bude platiť rovnako pre pozemky pod správou urbariátu.

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať. Dali sme si vypracovať znalecký posudok na dom.
Ako je možné, že znalec určil technickú hodnotu domu na 185 tis. eur a znaleckú cenu na 70 tisíc eur, ktorá je presne taká istá ako je predajná?
Je tu obrovský nepomer. Je to správne? Čo máme robiť?
Ďakujem, s pozdravom
Angleta

Opýtal(a) sa Ľuboš Angleta , 14.6.2011 o 10:06

Odporúčam obrátiť sa s Vašimi pochybnosťami na znalca, ktorý Vám vypracoval znalecký posudok. Avšak „obrovský nepomer“ nesvedčí o nesprávnosti znaleckého posudku.

Dobrý deň,
skolaudovali sme apartmánový dom zložený z piatich samostatných bytových jednotiek, každý so samostatným vchodom. Jednotlivé apartmánové byty majú 1.PP, 1NP a 2.NP nad sebou. Prosím Vás o radu ako zapísať tento apartmánový dom do katastra nehnuteľností, aby na liste vlastníctva boli zapísané jednotlivé apartmánové byty aj s podielmi na pozemkoch. Čo v prípade, že každý ap. byt má svoj vlastný vstup brať ako podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu. Na LV chcem byť zapísaný ako jediný vlastník, ale pri každom ap. byte osobitne v podiele ... (pre prípad, že ich budem chcieť v budúcnosti predať) Na katastri mi poradili, aby som si dala urobiť znalecký posudok na rozpis podielov.
Neviem si s tým rady, preto Vás prosím o právnu radu, čo s tým.
Ďakujem.

Opýtal(a) sa Tatiana Ďuriančíková, 3.6.2011 o 10:41

Spoločnými časťami sú základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločné zariadenia môžu byť umiestnené aj mimo domu a sú nimi najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. Čo sa týka Vašej otázky ohľadom jednotlivých podielov, kataster Vám poradí najlepšie, čiže znalecký posudok bude najlepším riešením.

Dobrý deň, ako sa postupuje pokiaľ chcem odkúpiť rozostavanú stavbu od fyzickej osoby, ktorá nie je zapísaná v katastri? Ako sa prepíše niečo, čo nemá list vlastníctva? Pozemok, na ktorom hrubá stavba stojí sa prepísať dá, ale nechcem riskovať, že si potom dotyčná osoba bude nárokovať na stavbu, ktorú mu vyplatím. Ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa Dominik Kocnar, 21.1.2011 o 12:43

V prvom rade je potrebné poukázať na to, že podľa katastrálneho zákona, rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. Iba takúto rozostavanú stavbu možno zapísať do katastra nehnuteľností. Pri zápise údajov o práve k rozostavanej stavbe sa predkladá právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán a znalecký posudok o stupni rozostavanosti a ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, ak sa nepreukáže niečo iné.

Dobrý deň,
pred niekoľkými rokmi som kúpil pozemok za pomerne vysokú cenu. Pred mojim pozemkom je obecný pozemok určený na výstavbu prístupovej cesty. Pozemky nachádzajúce sa za mojim pozemkom však prístup nemajú. Čo chcú riešiť tým, že postavia cestu idúcu vedľa môjho pozemku s čím nesúhlasím, pretože tým pádom by sa môj pozemok stal rohovým, teda by mal cestu z dvoch strán a teda by sa znížila podľa môjho názoru, či už jeho cena, ako aj vzhľadom na to, že sa tam chcem vybudovať kvalita bývania (vyšší hluk, väčší ruch). Pozemok susediaci s mojim, cez ktorý má ísť cesta je zatiaľ v súkromnom vlastníctve, jeho hodnota však nie je vysoká, keďže cez neho vedú krížom stĺpy vysokého napätia, majiteľ však je ochotný obci časť pozemku na cestu darovať, ak obec vyrieši umiestnenie napätia do cesty pod zem. To znamená, sused sa zbaví stĺpov vysokého napätia, obec bude mať pozemok na cestu a majitelia pozemkov nachádzajúcich sa za mojim vyriešia svoj problém s prístupom a zvýšia hodnoty svojich pozemkov. Jedine ja na to doplatím. Chcem Vás poprosiť o radu, či sa dá voči tomu nejako brániť, prípadne ako postupovať, pretože starosta obce mi napísal citujem \"V procese územného konania na umiestnenie cesty na západnom okraji Vášho pozemku môžete vyjadriť svoj nesúhlas, ale s príslušným odborným zdôvodnením, ktoré vo Vašom prípade sa bude len veľmi ťažko formulovať.\" Takže poprosím Vás o radu ako postupovať, prípadne na koho sa mám obrátiť.

S pozdravom
Stefan Pecuch

Opýtal(a) sa Stefan Pecuch, 30.12.2010 o 19:28

Mali by ste sa obrátiť vo svojej veci na súdneho znalca, ktorý by odborne posúdil Váš problém t.j. ako sa môže znížiť hodnota Vášho pozemku po spomínaných úpravách, ako sa zvýši hluk či ruch v prostredí, v ktorom bývate a podobne. Musí ísť o názor odborníka, jeho posudok, ktorý potom priložíte k Vašej sťažnosti.

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať, či potrebujem stavebné povolenie na prestavbu strechy rodinného domu, ktorý je na pozemku, ktorý je v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov.

Upozorňujem, že strecha na našom dome, má viac ako sto rokov a je v havarijnom stave, na čo je vypracovaný aj znalecký posudok.

Za odpoveď ďakujem.

Opýtal(a) sa Jana Tomková, 16.11.2010 o 18:41

Ak ste sa rozhodli pre výmenu strešnej krytiny, prípadne pre dôkladnejšiu rekonštrukciu strechy, nepotrebujete stavebné povolenie, stačí túto zmenu ohlásiť na príslušnom úrade. V prípade, ak meníte charakter strechy, alebo zobytňujete podkrovie, stavebné povolenie je v tomto prípade nutné. Podľa § 55 stavebného zákona:
(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
(2) stavebného zákona - Ohlásenie stavebnému úradu postačí
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m,
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

Dobrý deň! Ja by som sa chcela opýtať, na koľko by sa dal ohodnotiť (znalecký posudok pre banku) 2 izbový byt v novostavbe??? Ten byt je v Kozárovciach v strede obce. Má rozlohu 63,13 m2. Jeho predajná cena je 36 300 eur. Je to holostavba, čiže tam nie sú žiadne dlažby, iba stierky, plastové okná, len vchodové dvere, žiadne zárubne ani dvere medzi izbami. Wc a kúpeľňa sú tam, čiže wc, vaňa, umývadlo. V kúpeľni aj vo wc je dlažba aj obkladačky, bez žalúzií. Pýtam sa preto, lebo pri tejto stavbe sa na zakúpenie bytu dáva aj záloha cca 100 tis.sk a po prevzatí bytu sa má doplatiť zvyšok. Nevieme však na koľko by sa takýto byt dal ohodnotiť vzhľadom na to, že my by sme chceli dať tých 100 tis.sk, no bojíme sa, že ten zvyšok nám banka nedá, že nám to nevyjde buď z našich platov alebo že nám dajú cca 80% z ceny posudku. A my tak nechceme stratiť tú zálohu 100 tis. sk len preto, že nám bude chýbať nejakých pár tisíc sk !!!! A záloha sa tam nevracia!!! Tá stavba sa práve stavia a už je tak na cca 60% hotová. Znalecký posudok sa teda asi ešte nedá urobiť, však? Asi by sme mali počkať na kompletnú dostavbu a potom tam zavolať odhadcu??? No dovtedy by sme aj tak chceli vedieť na koľko by sa takýto byt dal približne ohodnotiť. Prosím Vás, ak potrebujete ešte vedieť aj nejaké iné informácie ohľadom tohto bytu, napíšte mi. Prípadne si pozrite aj www.bytykozarovce.sk.je to byt na 1 poschodí. P2 byt.
Ďakujem Vám veľmi pekne!!!s pozdravom Baniariová

Opýtal(a) sa Katarína Baniaroivá , 8.11.2010 o 12:36

S vašou otázkou by ste sa mali obrátiť na súdneho znalca, ktorý vám po obhliadke vyhotoví znalecký posudok. Bližšie informácie vám už poskytne on.

Dobrý deň.

Potreboval by som prosím poradiť. Mal som záujem o kúpu bytu cez jednu realitku. S bankou som bol už dohodnutý na sume aj na schválení úveru. Navštívili sme spolu s maklérmi byt a stretli sme sa spolu aj s majiteľmi. Dohodli sme sa teda na predaji všetci ja, maklér, predávajúci. Bol s nami aj znalec, ktorý po tejto dohode všetko premeral, zapísal. O dva dni som mal znalecký posudok doma a zaplatil som ho ja 100 euro. Potom však ako tvrdí maklér, predávajúci od predaju bytu odstúpili.

Realitka ale pred predajom nezabezpečila žiadnu rezervačnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve.

Od koho mám teraz vymáhať peniaze, ktoré som zaplatil za Znalecký posudok. Realitka by predsa mala mať tieto veci tak právne zabezpečené, aby sa niečo takéto nestalo.

Môžem podať na realitku a majiteľov bytu trestné oznámenie alebo poraďte čo mám ďalej podniknúť ...

Opýtal(a) sa Jarko Varvio, 6.11.2010 o 18:30

Realitná kancelária by mala vykonávať pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s odbornou starostlivosťou. Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, či predaja nehnuteľnosti na základe sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať s odbornou starostlivosťou pre klienta za odmenu uzavretie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť bližšie špecifikovanú v tejto zmluve. Realitná kancelária by mala vykonávať sprostredkovateľskú činnosť v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy ako aj v súlade s príslušnými právnymi predpismi a to s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta. Ak teda realitná kancelária záväzok zo zmluvy poruší, mala by zodpovedať za škodu podľa § 420 OZ. Za škodu, ktorá Vám v tomto prípade vznikla, možno považovať zbytočne vynaložené náklady. Náhradu za škodu si tak možno vymáhať od realitnej kancelárie, čo vyplýva priamo zo záväzkovoprávneho vzťahu medzi Vami a realitkou na základe Sprostredkovateľskej zmluvy – zmluvy o sprostredkovaní kúpy. Realitná kancelária by mala mať naozaj podobné situácie zmluvne ošetrené pre prípad podobných nepredvídateľných okolností, ktoré môžu nastať na strane predávajúceho, v dôsledku čoho následne kupujúcemu vznikne škoda. Otázne tiež zostáva, či mal predávajúci právo od zmluvy odstúpiť, nakoľko od zmluvy môže účastník odstúpiť len vtedy, pokiaľ je to v zákone ustanovené alebo sa na tom účastníci v zmluve výslovne dohodli. Odporúčam Vám obrátiť sa osobne na advokáta. Možno bude potrebné zvažovať aj ďalšie právne kroky súdnou cestou.

Chceme vymeniť byty medzi priateľmi zámennou zmluvou. Obe strany sme sa dobrovoľne dohodli na ich výmene, bez ohľadu na ich trhovú cenu. Jednoducho, svojimi trhovými parametrami sú pre nás obojstranne predmetom záujmu o ich vlastníctvo a ich cena je pre obe strany bezpredmetná - dohoda je, že v tomto prípade je cena rovnaká.

Otázka: Je NUTNÉ (zákon č.?) k zámennej zmluve zakotviť cenu, akú sme si dohodli alebo len tú skutočnosť, že si meníme byty, teda cenu bytov v zmluve nebudeme uvádzať alebo je POVINNOSŤ (zákon č.?) dať vypracovať znalecké posudky pre oba byty a ich cenou v ZP sa zaoberať. Ako to bude s daňovou povinnosťou, ak jedená zmluvná strana je oslobodená od dane z príjmov FO a druhá strana, mení nedávno kúpený byt?

Opýtal(a) sa garant, 19.10.2010 o 18:15

Na zámennú zmluvu platia primerane ustanovenia o kúpnej zmluve. Podľa Občianskeho zákonníka, ktorý platí primerane aj pre zámennú zmluvu, v kúpnej zmluve treba dojednať cenu v súlade so všeobecne záväznými predpismi, inak je zmluva podľa citovaného zákona neplatná. Povinnosť dať si vypracovať znalecký posudok nie je daná. Pokiaľ ide o daňovú povinnosť, zmluvná strana, ktorá je oslobodená od dane z príjmov, musí podať daňové priznanie k dani z príjmov. V tlačive si však uplatní oslobodenie od dane, takže v konečnom dôsledku z predaja bytu nebudete platiť žiadnu daň z príjmov. Čo sa týka druhej strany, ktorá mení nedávno kúpený byt (čiže nespĺňa podmienky oslobodenia od dane z príjmu) cenu za ktorú vymieňa byt, si musí zahrnúť do zdaniteľných príjmov. Pre účely zistenie základu dane sa predmetný príjem zníži o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie - kúpna cena, ktorú daňovník za byt preukázateľne zaplatil, finančné prostriedky, ktoré daňovník preukázateľne vynaložil na technické zhodnotenie, opravu a údržbu a pod.

Dobrý deň.
Bývam s rodičmi v rodinnom dome (17 rokov). Sestre ostal 4 izbový byt, z ktorého sme sa odsťahovali po postavení domu.

Rodičia by mi chceli darovať/predať polovicu domu. Druhá polovica by ostala im.
Chcem sa opýtať čo je výhodnejšie z hľadiska platenia daní :

- predať byt za symbolickú cenu ( napr. 1€ )

- alebo darovať

Je treba pri predaji alebo darovaní znalecký posudok ?

Skúma kataster pri vklade cenu nehnuteľnosti ( napr. cenu 1 € ) ?

Nastanú v roku 2011 nejaké zmeny ( v súvislosti s plánovanými daňovými zmenami ) ? Je lepšie to urobiť ešte v tomto roku ?

Aké sú úskalia kúpno-predajnej zmluvy a darovacej zmluvy ?

Pre ktoré prípady je lepší jeden alebo druhý variant ?

Je to nejako právne napadnuteľné ? ( predaj aj darovanie )

Ďakujem za odpovede.


Peter, Trnava.

Opýtal(a) sa Peter Tichý, 13.10.2010 o 11:45

Z daňového hľadiska je pre Vás výhodnejšia darovacia zmluva,kedže daň z darovania sa neplatí, nevyžaduje sa znalecký posudok. V prípade predaja za sympolickú cenu by sa to mohlo považovať za zastieranie iného právneho úkonu, čiže práve darovacej zmluvy, tento variant by som neodporúčala. Kúpna zmluva je zasa výhodnejšia pre úpravu vzťahov do budúcnosti, hlavne kvôli dedeniu, kedy by sa darovaná vec mohla zarátať do dedičstva.
Pri darovaní si treba dať pozor na možnosť domáhať sa vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa voči darcovi nemorálne, pri predaji je zas nevýhoda platenie daní, o možnosti oslobodnia od platenia je však lepšie poradiť sa s daňovým odborníkom.
Čo sa týka Vašej otázky, či sú tieto zmluvy právne napadnuteľné, samozrejme, ktorákoľvek zmluva je právne napadnuteľná.

Zobrazených 21 - 30 z 57

1 2 3 4 5 6

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 67

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies