Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobry den,

sme 5 surodenci. Zdedili sme po rodicoch nehnutelnost-RD. Problem je v tom, ze 4 ho chceme predat, ale 1 nas brat o tom nechce ani pocut. Ake mame moznosti? Ako mame postupovat a predat danu nehnutelnost aj bez jeho suhlasu? Nehnutelnost nikto neobyva, naopak, straca na hodnote a chatra....Dakujem. Dana

Opýtal(a) sa Dana Vážna, 20.1.2014 o 16:20

Dobrý deň, podľa ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového
spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného môžete podať na súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde súd môže rozhodnúť tak, že dom pripadne spoluvlastníkovi čo nechce dom predať a zaviaže ho vyplatiť ostatných podielových spoluvlastníkov.

Dobrý deň!
Chcem sa spýtať, či je potrebné podať daňové priznanie zo zdedenej nehnuteľnosti. Sme 4 súrodenci. Dom sme zdedili, v decembri 2013 po zomrelej mamke.
Ďakujem za odpoveď.
Palková Tatiana

Opýtal(a) sa Palková Tatiana, 20.1.2014 o 9:09

Dobrý deň, v zmysle zákona, ak ste nehnuteľnosť zdedili a uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti Vašou matkou nemáte povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmu. Bude však potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ako predať nehnuteľnosť, ktorú sme dostali bo mojej bebke darovacou listinou, je to trochu zložitejšie Po smrti dedka sa konalo dedičské konanie , dedila jeho manželka (babka) a 3 deti ( 2 dcéry a 1 syn) Babka teraz darovala svoj podiel 1 synovi 1 dcére a mne svojej vnučke, 2 dcéra (moja mama má svoj podiel po otcovi, ten je už ale v jej záveti odkázaný mne jej dcére (mam je ťažko chorá a chcela si usporiadať majetok ešte za života) Máme kupca na dom, 1 dcéra, moja mama (2 dcéra) aj ja súhlasíme s predajom a chceme ho čo najskôr predať, syn odmieta z dôvodu že nechce platiť daň a vraj ak by mu prišli peniaz na účet z predaja domu tak mu vezmú príspevky nakoľko je ZŤP, ako máme postupovať keď ho chceme predať. Pritom nemá záujem starať sa o dom nasledujúcich 5 rokov, dom je starý a za 5 rokov už bude asi aj nepredajný príp za minimálnu cenu, prosím o radu a vopred ďakujem.

Opýtal(a) sa Lofflerová, 20.1.2014 o 9:03

Dobrý deň, v prípade ak syn Vašej starej mamy nechce predať svoj podiel, nie je možné ho k tomu nútiť. V zmysle ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia môžete podať na príslušný súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde súd môže rozhodnúť o predaji nehnuteľnosti, alebo prikáže nehnuteľnosť jednej strane a zaviaže ju vyplatiť druhú stranu.

Dobrý den
Som rozvedená dva roky, zo spolocneho byvania / dom,ktorý nie je este vysporiadaný ,majiteľmi domu sme stále obidvaja/ som odišla pred rokom ,exmanžel si nasťahoval do našho domu bez môjho súhlasu svoju priateľku a vymenil zámok a bráni mi prístup do nášho domu a nemá záujem situáciu riešiť aby ma vyplatil poradte mi ako mam postupovať ,mam právo požadovatˇnajomné od jeho priatelky,kedže býva v našom dome.

Opýtal(a) sa , 13.1.2014 o 13:56

Dobrý deň, v zmysle ust. § 149 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"):

"1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. "

V zmysle vyššie uvedeného, ste teda oprávnená podať návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré zaniklo zánikom manželstva.

Podľa ust. § 150 Občianskeho zákonníka:

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na
starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. "

Dobrý deň prajem, prosím Vás, do akej doby po podpísaní darovacej, resp. kúpnej zmluvy nehnuteľnosti sa musí podať návrh na zápis do katastra nehnuteľností? Musí byť darovacia resp. kúpna zmluva označená pečiatkou notára/právnika? Možno ju na základe Vašich vzorov zostaviť bez odobrenia právnikom?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a ostávam s pozdravom.

Opýtal(a) sa Eva Krupová, 29.12.2013 o 14:03

Dobrý deň, zákon neuvádza žiadnu lehotu do ktorej je osoba povinná podať návrh na zápis do katastra nehnuteľností. Podpisy darcu v prípade darovacej zmluvy, resp. predávajúceho v prípade kúpnej zmluvy musia byť úradne osvedčené, zmluva nemusí byť opatrená osobitnou pečiatkou od notára alebo právnika. Na základe vzorov uvedených na webovej stránke je možné zostaviť jednoduchú zmluvu, ktorá ale neobsahuje úpravu prípadných osobitných skutočností, ktoré sa v uvedenom prípade môžu vyskytnúť.

Dobrý deň.
Môj otec daroval mne a sestre byt. Chcem sa opýtať,čo nám z tohoto vyplýva, či máme podávať nejaké oznámenie na daňový úrad, prípadne na mestský úrad.
Ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa Kutáleková, 26.11.2013 o 8:02

Dobrý deň, každá fyzická (alebo právnická osoba) je v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a rovnako každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Neoznámenie zmien sa sankcionuje.
Čo v praxi znamená, že tak kupujúci ako aj predávajúci je povinný oznámiť správcovi dane (obec, mesto) to, že prestal byť vlastníkom (predávajúci), alebo sa stal vlastníkom (kupujúci) nehnuteľnosti a to najneskôr do 30 dní od povolenia vkladu.

Oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti k nehnuteľnosti si stiahnete na internetovej stránke obce, mesta alebo si ju stiahnite tu. K oznámeniu priložte kópiu listu vlastníctva, kópiu kúpnej zmluvy a kópiu rozhodnutia o povolení vkladu. Nevyžaduje sa, aby boli kópie úradne
overené.

Daňové priznanie je povinný vlastník nehnuteľnosti podať vždy, ak nastanú zmeny (vrátane zmeny vlastníka nehnuteľnosti) alebo zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane (napr. zmena druhu pozemku). Daňové priznanie je potrebné podať príslušnému správcovi dane (t. j. obci / mestu) najneskôr do 31. januára podľa právneho stavu, ktorý bol k 1. januáru. Ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti v roku 2013, daňové priznanie podáte až 31.1.2014. Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

Dobrý deň prajem, mám otázku ohľadom bezpodielového vlastníctva bytu...
Teta s ujom nadobudli byt ako manželia a majú na ňom bezpodielové vlastníctvo...
Ujo je však chorý a chcel by, aby bol celý byt prepísaný iba na tetu skôr, ako by on zomrel... Ako by to vedeli urobiť? Existuje nejaká dohoda o prevode spoluvlastníckeho podielu a následne návrh na vklad?
Ako by mali postupovať?
Ďakujem za radu.

Opýtal(a) sa Lucia, 26.11.2013 o 7:40

Dobrý deň, v zmysle ust. § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3)"

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia patrí predmetný byt do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

Zákon umožňuje zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo počas manželstva len výnimočne, a to zo závažných dôvodov alebo v prípade, ak jeden alebo obaja manželia podnikajú. Podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka:

"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. "

Podľa § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka:

"Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. "

Riešením uvedenej situácie by bolo i prípadné zriadenie závetu, v ktorom Váš ujo odkáže svoj majetok svojej manželke. V prípade závetu, ju nutné prihliadať na práva neopomenuteľných dedičov.

Dobrý deň, som spolumajiteľkou RD spolu s bratom (podielom 1/2:1/2). Dom sme zdedili po otcovej smrti a svoju časť nám prepísala aj mama, s tým, že tam má doživotné právo. Brat sa rozhodol, že chce odo mňa vyplatenie svojho podielu, alebo ho ponúkne na predaj. Má na to právo, keď je tam ťarcha na doživotie. Ďakujem.

Opýtal(a) sa Gita, 25.11.2013 o 12:57

Dobrý deň, v zmysle ust. § 142 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

V zmysle vyššie uvedených ustanovení, môže Váš brat podať na súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd môže rozhodnúť, že nehnuteľnosť prikáže Vám a zaviaže Vás vyplatiť spoluvlastnícky podiel Vášho brata, alebo naopak. Vzhľadom na skutočnosť, že na nehnuteľnosti je vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech Vašej mamy, je málo pravdepodobné, že by súd nariadil nehnuteľnosť predať. Súd rovnako môže rozhodnúť, že nevyporiada podielové spoluvlastníctvo, vzhľadom na dôvody hodné osobitného zreteľa, čo v tomto prípade môže byť skutočnosť vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti Vašej mamy.

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či je možné podať žiadosť v 2 bankách súčasne na predschválenie hypotéky pre mladých a následne si podľa ponúknutých podmienok vybrať, ktorá je výhodnejšia (bol by dodaný už znalecký posudok, potvrdenie o príjme...). Je možné že ma môžu označiť za špekulatívneho klienta?
Jedná sa predsa o prieskum trhu.
Ďakujem

Opýtal(a) sa Juraj, 28.10.2013 o 16:39

Dobrý deň, vo väčšine bánk niečo ako „predschválenie“ úveru neexistuje. Ak by ste chceli mať záväzný výsledok zo strany banky, je potrebné reálne požiadať o úver a nechať si ho schváliť. Až potom budete mať 100%nú istotu, za akých podmienok Vám daná banka úver poskytne. Vo väčšine prípadov by nemal byť problém, ak požiadate o úver aj vo viacerých bankách. Stretol som sa už ale s prípadmi, že klienti si podali žiadosť vo viacerých bankách a na základe špecifikácii prípadu bol úver zamietnutý. Klienti mali v úverovom registri zamietnutý úver v troch bankách v priebehu jedného mesiaca a až potom sa so mnou stretli. Ak by si hneď na začiatku vybrali banku, v ktorej by bol daný prípad priechodný, mohli úver získať. Takto im ho už na základe záznamov v úverovom registri neposkytla ani táto banka. Ja vo väčšine prípadov jednoznačne odporúčam žiadať o úver len v jednej banke, v ktorej má klient najväčšiu pravdepodobnosť získať výhodnú ponuku. Ak by ste mali záujem nájsť banku, ktorá Vám vie dať najlepšie podmienky, radi Vám poradíme.

Moja matka by chcela darovať dom svojmu vnukovi / môjmu synovi / . Je to možné, keď syn má len 15 rokov

Opýtal(a) sa Adriana Adamková, 14.10.2013 o 8:04

Dobrý deň, takýto právny úkon je možné urobiť, avšak predmetnú darovaciu zmluvu je potrebné nechať schváliť príslušným súdom v zmysle ust. § 179 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník").

Podľa ust. § 179 Občianskeho zákonníka:

"Ak je pre platnosť právneho úkonu, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, potrebné schválenie súdu, súd ho schváli, ak je to v záujme maloletého."

V prípade, ak súd prevod vlastníckeho práva schváli, je možné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností spolu s príslušnými prílohami, medzi ktoré patrí i rozhodnutie súdu o schválení uvedeného prevodu.

Zobrazených 11 - 20 z 149

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 945

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies