Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň,
ako postupovať pri predaji nehnuteľnosti \"garáže\", keď je kupujúci v zahraničí? Neviem, kde má trvalý pobyt, ale predpokladajme že na Slovensku.

Opýtal(a) sa Peter B., 30.9.2011 o 16:15

Je to trocha riziko, ale je možnosť, aby sa kupujúci dal splnomocniť, platbu uskutočníte bankovým prevodom a prechod vlastníctva si v zmluve určíte tak, že nastane, až po zaplatení.

Dobrý deň,
chystám sa odkúpiť pozemok, ktorý je súčasťou parcely typu E. Na tejto parcele sú dvaja majitelia. Daný majiteľ, od ktorého pozemok kupujem, vlastní 1/3 parcely - čiže časti, ktorú chcem odkúpiť. Moja otázka je, či nie je kúpa takéhoto pozemku riziková a aké by mali byť moje ďalšie kroky, aby som sa stal priamim majiteľom svojho pozemku. Ďakujem.

Opýtal(a) sa Jozef Mihal, 16.9.2011 o 15:36

Je celkom bežné, že sa prevádzajú parcely typu E, ale ak chcete mať väčšiu istotu, dajte si spraviť geometrický plán. Samozrejme, že v prípade kúpy sa stanete priamym vlastníkom, avšak nezabúdajte na to, že 1/3, ktorú chcete odkúpiť nie je konkrétna časť pozemku, ale ideálna časť v rámci celej parcely. Riešením pre Vás by mohla byť dohoda s druhým vlastníkom o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní. Táto musí mať písomnú podobu.

Dobrý deň. Kúpila som byt na poslednom poschodí. Na list vlastníctva ešte len čakám. Kúpu bytu som riešila hypotékou a chcela by som odstúpiť od zmluvy. Je to možné? Poprípade je možné predať byt s hypotékou a aké sú podmienky predaja, ďakujem.

Opýtal(a) sa Silvia Pekarčíková, 18.8.2011 o 8:35

Predať byt zaťažený hypotékou je možné niekoľkými spôsobmi. Buď predčasne splatíte hypotéku, zmeníte zabezpečenie úveru alebo úver prevezme kupujúci. Najbežnejší je prvý spôsob, pričom banka musí udeliť súhlas. Toto je však potrebné, resp. vhodné vykonávať s právnom pomocou a musíte rátať aj s nejakou sankciou zo strany banky. Právnu pomoc určite vyhľadajte aj v prípade, ak sa rozhodnete využiť zmenu zabezpečenia inou nehnuteľnosťou alebo prevzatie úveru kupujúcim.

Dobrý deň. S manželom kupujeme náš prvý byt ... dozvedeli sme sa o tom, že je na ten byt 6 exekučných konaní. Skúste nám poradiť ako je to s kupovaním bytu v exekučnom konaní??? Platím v hotovosti, ale čo je v takomto prípade, keď cena pre exekútorov je väčšia ako dohodnutá kúpna cena? Je to pravda, že na prepísanú nehnuteľnosť môžu dostať predchádzajúci majitelia až do 3 rokov exekúciu napriek k tomu, že prevod vlastníctva prebehla? Ďakujem.

Opýtal(a) sa chris, 30.6.2011 o 6:08

Predaj bytu v exekúcii sa uskutočňuje na dražbe, kde musíte uskutočniť najvyššie podanie. Dražba je podľa Exekučného poriadku jediným spôsobom predaja takejto nehnuteľnosti. V praxi je možné uskutočniť takúto kúpu aj mimo dražby, Vaša dohodnutá cena je v tomto prípade bezpredmetná, cena určuje exekútor podľa vypracovaného znaleckého posudku. S otázkou kúpy mimo dražby sa obráťte na exekútora. Čo sa týka Vašej poslednej otázky: áno, do 3 rokov možno odporovať takémuto právnemu úkonu, Vy sa však nemusíte obávať, pretože takáto kúpa by musela prebehnúť mimo exekútora s dlžníkovým úmyslom ukrátiť veriteľa, o ktorom by ste museli vedieť, alebo by ste boli dlžníkovými blízkymi osobami.

Dobrý deň.
Chceli by sme kupovať pozemok (trvalý trávnatý porast) od pani, ktorá vlastní tento pozemok na základe dedičského konania z r.1985, nemá list vlastníctva k pozemku nie je vypracovaný geodetický plán, a na katastri majú k tejto parcele len zápis o tom že prebehlo toto dedičské konanie.
Chcel by som sa spýtať, či môžeme do kúpnej zmluvy (a tiež do návrhu na vklad) uviesť ako identifikáciu tejto parcely len toto rozhodnutie z dedičského konania a údaje z neho a po podpísaní/overení si už ako vlastníci tejto parcely vybaviť geodetický plán, a spolu s overenou kópiou rozhodnutia o dedičskom konaní a kúpnou zmluvou podať návrh na vklad? Nevadilo by, že návrh na vklad bol podpísaný skôr (dátum na ňom), ako bol vystavený ten geodetický plán?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Opýtal(a) sa Miroslav Slančík, 29.6.2011 o 12:57

Lepšie by bolo, keby pôvodná vlastníčka predložila na katastri dedičské rozhodnutie, na základe ktorého jej vydajú list vlastníctva a taktiež dala urobiť geometrický plán, aby ste mali istotu, čo kupujete. V prípade, že pani naň nemá prostriedky, môžete ho dať vypracovať aj vy a napríklad uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, kým bude vypracovaný.

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je možné predať domček, ktorý nie je skolaudovaný, ale dá sa užívať. Poprípade by sa mohlo jednať po súhlase kupujúceho o kúpu pozemku skolaudoval by nový majiteľ?

Opýtal(a) sa rasto ivan, 2.6.2011 o 15:22

V prípade, že byt skolaudovaný nie je, užívať ho nemožno. Predať ho však môžete ako neskolaudovaný, tento krok by následne spočíval na novom vlastníkovi.

Dobrý deň.
Som podielovou spoluvlastníčkou domu a pozemku s vecným bremenom sestry právo doživotného užívania domu aj pozemku, ktorá bola, ale neskôr zbavená svojprávnosti a zaradená do domova sociálnych služieb, kde bude bývať už do konca života. Keďže chcem svoj podiel predať druhému spoluvlastníkovi, nakoľko má záujem sa presťahovať do iného mesta a starať sa o podielové spoluvlastníctvo už by nemalo zmysel z ekonomického hľadiska. Avšak podmienka kupujúceho je zrušenie vecného bremena, ale keďže sestra je nesvojprávna a ja som je opatrovník, neviem ako mám v tomto prípade postupovať?

Opýtal(a) sa Michal Vranik, 29.5.2011 o 22:41

V tomto prípade zaniká vecné bremeno zo zákona, pretože nastali trvalé zmeny, ktoré zapríčiňujú, že vec už neslúži potrebám oprávnenej osoby. Môžete pokojne predať podiel.

Dobrý deň,
radi by sme Vás poprosili o pomoc ohľadom nehnuteľnosti. Chceli by sme odstúpiť od zmluvy. Aké kroky môžeme ešte spraviť? Popis problému:
Pred polrokom sme kúpili 3 izbový byt v štvorbytovke. Má 41 rokov. Pri renovovaní sme objavili vážne skryté závady - všetky vnútorné priečky nemajú vence a obvodové múry majú polovence. Preto bola aj omietka na nosnej priečke vydutá a prasknutá. Nosná priečka je zo stredného porobetónu a 15 tehál je popraskaných. Statik nám vyrátal 80 % preťaženie. (Strop je z miaka).
Ústne sme to reklamovali u predávajúcich a oni by nám tú rekonštrukciu zaplatili. Tu však nastáva ďalší problém. Všetko treba ohlásiť na úradoch a ďalší vlastníci v tej bytovke s tým našim krokom nesúhlasia. Totižto v tej bytovke nie je správcovstvo (ďalší problém, ktorý nám nebol oznámený pred podpísaním zmluvy). V kúpno-predajnej zmluve je jedna veta - že kupujúci poznajú stav v akom sa predmet zmluvy nachádza. Podľa nás to však nezahŕňa skryté závady a je možné do 2 rokov od zistenia závad odstúpiť od zmluvy (čítali sme o tom na internete).
Nachádzame sa v pozícii, v ktorej sa nemôžeme nasťahovať do bytu a taktiež nemáme finančné prostriedky. Aké práva máme? Neradi by sme šli hneď cestou súdu.
ĎAKUJEME veľmi pekne za skorú odpoveď.

Opýtal(a) sa Júlia Pinkeová, 6.4.2011 o 13:10

Postupovali ste správne, rovnako máte pravdu ohľadom skrytých závad. Predávajúci je povinný prenechať vec tak, aby mohla slúžiť svojmu účelu. Pri reklamácii sa však nedajte odradiť nesúhlasom susedov, Váš byt je samostatným predmetom vlastníctva a reklamácia je vecou Vášho rozhodnutia, nepotrebujete súhlas susedov, ani správcu. Pre reklamácii sa môžete domáhať odstránenia vady, opravy, zľavy z ceny a ak nič z toho nie je možné, môžete sa domáhať zrušenia zmluvy. Ak budú Vaše kroky neúspešné, budete sa musieť obrátiť na súd.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či majú developérske spoločnosti povinnosť zo zákona publikovať alebo resp. mať nejaký všeobecný reklamačný poriadok v súvislosti s predajom bytov v novostavbe bytových domov. Ustanovenia o vadách a reklamácií sú síce aj v samotnej Zmluve s kupujúcim bytu podľa občianskeho zákonníka, ale môže sa kupujúci dožadovať, aby reklamačný poriadok bol preňho viditeľný a dostupný na nejakom mieste v zmysle § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa? Je developer vlastne predávajúcim v zmysle tohto zákona a byt výrobkom, (keďže je nehnuteľnou vecou)?
Ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa Hana Holičková, 24.3.2011 o 15:44

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa sa výrobkom rozumie len nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa. Čiže nie nehnuteľnosť, aj keď v právnom zmysle je to vec – nehnuteľná vec. To znamená, že podľa tohto konkrétneho zákona Vám povinnosť v zmysle § 18 ako predávajúcemu nevzniká.

Dobrý deň,
mám záujem o kúpu bytu. Majiteľka by chcela, aby kúpa prebehla hneď, no nemá ísť kam zatiaľ bývať, takže by po predaji a kúpe ešte chcela v byte bývať do 30.6.2011.
Chcela by som sa opýtať, na čo si treba dať pozor. Na čo nezabudnúť pri kúpno-predajnej zmluve, príp. ako tam zakotviť tento vzťah nájmu tak, aby mi tam potom majiteľka nezostala \"navždy\". A ako je to potom s nájmom? Ja už by som platila úver za novozískaný byt. Aké nájomné by som potom mohla žiadať od majiteľky.
Ďakujem
Prajem pekný deň.

Opýtal(a) sa ivana Šebeňová, 18.3.2011 o 18:11

V prvom rade by ste sa mali sama rozhodnúť, či Vám vyhovuje takýto postup. Či by ste nechceli už bývať v tomto byte a či je to pre Vás výhodné. Pokiaľ áno, najskôr sa uzatvára kúpna zmluva, predmetom ktorej je daný byt. Následne vkladom do katastra nehnuteľností sa stanete vlastníčkou tohto bytu. Ak sa dohodnete tak, ako chce bývala majiteľka bytu, uzavrieť treba zmluvu o nájme bytu, ktorého vlastníčkou ste Vy a výška nájmu je už vecou dohody. V podstate všetko, čo chcete upraviť medzi sebou, je treba zakomponovať do zmluvy.

Zobrazených 71 - 80 z 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 945

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies