Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň, prosím Vás o radu. V roku 2006 som kúpil pozemok s chatkou, ktorá bola postavená v roku 1977. Terajší sused prišiel s vymeriavačom a tvrdí, že za mojím plotom mu patrí kus pozemku.Prišiel by som tým o vstupnú bránu a malú bráničku. Prístupovú cestu by som musel presunúť cez les a terajšiu záhradku. Pozemok som kupoval s tým, že je celý môj, tým by som prišiel o veľa..O pozemok som sa staral, kosil, mám tam vysadené stromy. Mohol by som pozemok získať vydržaním, keď ešte nie som majiteľom 10 rokov, či sa to ráta spolu s mojím predchodcom? Čo môžem robiť? Sused si už objednal na budúci týždeň bager a chce robiť nový plot a mám zaplatiť polovicu. Prosím Vás poraďte mi, čo môžem robiť. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Opýtal(a) sa Radoslav, 29.9.2014 o 19:03

Dobrý deň, podľa ust. § 134 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť."

V zmysle vyššie uvedeného ust. nespĺňate jednu z podmienok vydržania a to lehotu držby.

Dobrý deň
Vlastním 7/10 s prístupovej cesty v areáli.
Moja otázka znie môže vlastník 3/10 bez môjho písomného súhlasu uvedenú prístupovú cestu do areálu prenajať zriadi´t vecne bremeno alebo predať. Ak áno za akých podmienok.
Ďalej by som sa chcel spýtať ako mam postupovať ak nesúhlasím aby cudzie osoby ktoré nemajú podiel na prístupovej ceste po nej nechodili, nakoľko sa vôbec nepodielajú na jej údržbe ponúkli sme im že si budeme náklady delil na poly ale odmietli to.
Dakujem za akú koľvek odpoveď

Opýtal(a) sa Štefan, 20.1.2014 o 9:20

Dobrý deň, v zmysle ust. § 139 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"):

" O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia menšinový podielový spoluvlastník nie je oprávnený vec prenajať ani zriadiť vecné bremeno.

V zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka:

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia ak by menšinový podielový spoluvlastník svoj podiel prevádzal máte zo zákona predkupné právo, okrem prípadov ak ide o prevod na blízku osobu prevádzajúceho.

V prípade, ak nechce aby Vám tretie osoby zasahovali do pozemku môžete ho oplotiť a tým zabrániť tretím osobám, aby prístupovú cestu využívali.

Dobrý deň! Chcel by som sa opýtať ohľadom možnosti získania(možno vydržania) pozemku. Máme 10rokov v užívaní pozemok, ktorého vlastníčka je dlhodobo nezastihnuteľná. Nie je možné sa s ňou skontaktovať, posielali sme jej niekoľko listov na rôzne známe adresy, hľadali sme ju aj cez register obyvateľstva, ale nenašli sme ju. Pozemok nám umožnila užívať obec, ktorá nám to potvrdila písomne, nakoľko sa oň dlhodobo nikto nestaral a my sme mali oň záujem(pestujeme tam zeleninu a kosíme trávu, udržiavame ho). Ďakujem vopred za odpoveď.

Opýtal(a) sa , 26.11.2013 o 7:58

V zmysle vyššie uvedeného je na vydržanie potrebné, aby oprávnený držiteľ bol dobromyseľný počas nepretržitej držby predmetnej nehnuteľnosti. Jedným zo základných predpokladov pre vydržanie je oprávnená držba. V zmysle rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn.2 Cdo 27/2005:

"Vo všeobecnosti pod oprávnenou držbou treba rozumieť faktické ovládanie veci (vykonávanie práva) spojené s vôľou nakladať s ňou ako so svojou v dobrej viere, že držiteľovi táto vec patrí. Pri oprávnenej držbe musí byť teda splnená (okrem iných) aj podmienka dobrej viery držiteľa, že mu vec patrí."

Nakoľko, máte vedomosť, že predmetný pozemok patrí inému, síce nezastihnuteľnému vlastníkovi, nie je splnený uvedený predpoklad.

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, kde môžeme podať sťažnosť, prípadne ako inak dosiahnuť nápravu stavu, pri ktorom náš sused cez \"vydržanie\" spolu s ostatným pozemkom obstaral časť pozemnej komunikácie, ktorá však nikdy nebola súkromným vlastníctvom, ale vlastníctvom povodia Váhu. Geodet časť pozemnej komunikácie prikreslil k súkromnému pozemku a tak náš sused získal oficiálnou formou \"vydržania\" do súkromného vlastníctva časť pozemnej komunikácie, čím majú vlastníci ďalších pozemkov problém sa dostať k svojim pozemkom. Existuje nejaká premlčacia doba, po ktorú je možné napadnúť \"vydržanie\"?

Dopredu ďakujem za Vašu radu a zostávam s pozdravom.
Rosinová

Opýtal(a) sa Taťjana Rosinová , 14.6.2011 o 9:33

Vlastníctvo je možné nadobudnúť vydržaním, pokiaľ FO alebo PO mala predmet spôsobilý vydržania nepretržite v oprávnenej držbe, pri nehnuteľnosti desať rokov. Ak Váš sused splnil tieto podmienky, tak vlastníctvo nadobudol oprávnene. Pokiaľ cez tento pozemok vedie prístupová cesta k iným pozemkom, možno zriadiť vecné bremeno zodpovedajúce právu prechodu.

Dobrý deň, za našim domom je záhrada o ktorú sa už 25 rokov staráme, chceli by sme ju s manželom dostať do vlastníctva Poznáme asi dvoch majiteľov uvedenej záhrady, ale neviem, či by boli ochotní podpísať kúpnu zmluvu, nakoľko sa spolu nerozprávajú. Preto by sme chceli kúpiť pozemok vydržaním. Kde začať? Aké tlačivá budeme k tomu potrebovať?
Ďakujem Fajferová.

Opýtal(a) sa Janka Fajferová, 1.2.2011 o 8:24

Odkúpiť vydržaním nie je možné. Vydržanie je spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva po uplynutí doby 10 rokov v prípade nehnuteľnosti, po ktorú mal subjekt vec v oprávnenej držbe. Vo vašom prípade zrejme o oprávnenú držbu nejde, keďže o existencii vlastníkov záhrady viete. Čiže nie je splnená jedna z podmienok vydržania. Nepíšete ani na základe čoho ste začali záhradu užívať, či s tým vlastníci súhlasia, či ju máte v nájme, alebo či o tom vôbec vedia. Skúste si v praxi predstaviť situáciu, keď by si ktokoľvek svojvoľne privlastnil cudzí majetok s tým, že sa oň staral, aj keď vedel, že je vo vlastníctve iného. Ak sa staráte o záhradu bez vedomia vlastníkov, tí sa môžu dokonca požadovať navrátenie do pôvodného stavu a bezdôvodné obohatenie. Jediný spôsob, akým môžete získať záhradu je jej kúpa.

Prajem pekný deň,

Otázka: Obhospodarujeme pozemok o výmere 290 m2 už viac ako 25 rokov. Tento pozemok nemá založený list vlastníctva ale v ROEP je rozdelený na tri časti - 1.časť - 1 vlastník, 2.časť - 2 ja vlastníci, 3.časť - 3aja vlastníci, no nevieme sa dopátrať k týmto ľudom. Pozemok je vedený ako orná pôda a je umiestnený v zastavanom území obce. Pestujú sa na ňom poľnohospodárske plodiny.

Je možné tento pozemok získať vydržaním? Aký by mal byť postup?

Opýtal(a) sa Martin Drbiak, 5.11.2010 o 13:41

V prípade, že sa dlhé roky staráte o pôdu, no nemáte to na liste vlastníctva, môžete ju vydržať. Slovenský právny systém vydržanie stále umožňuje, no podmienky sa sprísnili. Na nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku vydržaním musia byť súčasne splnené zákonom stanovené predpoklady, a to: 1. spôsobilý predmet vydržania – môže ním byť akákoľvek vec, ktorá môže byť predmetom vlastníctva, okrem vecí, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb – vo Vašom prípade predpokladám, že táto podmienka je splnená, 2. nepretržitosť a dlhodobosť trvania držby – vlastníctvo tak môže držiteľ nadobudnúť, ak má nehnuteľnú vec nepretržite v držbe po dobu 10 rokov, pričom do tejto doby sa započítava aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca. Z uvedeného usudzujem, že i táto podmienka je z Vašej strany splnená. 3. oprávnená držba – dobromyseľnosť - dobromyseľnosť sa zakladá na tom, že držiteľ musí byť presvedčený, že vec alebo právo mu patrí. Vnútorné presvedčenie ale nestačí. Musí sa opierať o objektívne okolnosti, za ktorých sa s pozemkom nakladá. Podľa aktuálnej právnej úpra¬vy sa pri vydržaní skúma, či držiteľ mohol, alebo nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec naozaj patrí. Vydržanie preto bude mať opodstatnenie napríklad tam, kde existuje dôkaz o dávnejšej dohode medzi vlastníkmi, čo sa v minulosti často stávalo, keď si medzi sebou susedia v dedine alebo na lazoch vymieňali pozemky. Zmenu pritom nikto nezaniesol do vtedajšej pozemkovej knihy, pretože to nebolo povinné. Dobromyseľný je držiteľ napríklad vtedy, ak vec nadobudol na základe zmluvy alebo rozhodnutia, ktoré však sú neplatné, a nevedel to. K vydržaniu nehnuteľnosti, ktoré sa osvedčuje notárskou zápisnicou sa predkladá aj súhlas predchádzajúceho majiteľa alebo právoplatných nástupcov, či organizácie spravujúcej nehnuteľnosť. Pri vydržaní nehnuteľnosti sa vyžaduje zápis vlastníckeho práva do katastra. Správa ka¬tastra vykoná zápis na základe notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní. Toto vyhlásenie o vydržaní Vám notár ale neosvedčí, pokiaľ nie sú na vydržanie splnené všetky podmienky. K vyhláseniu účastníka sú potrebné, ako som už spomínala, vyjadrenie osôb, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako poslední vlastníci, vyjadrenie obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza a prípadne i vyjadrenie inštitúcie, ktorá nehnuteľnosť spravuje (napríklad Pozemkový fond).

Užívam pozemok 12 rokov, ktorý nie je zapísaný v liste vlastníctva. Chcela by som ho získať. Ako mám postupovať a čo k tomu potrebujem? Poradili mi, že by som ho mohla získať vydržaním.

Opýtal(a) sa Zdena Zelenakova, 18.7.2010 o 20:02

Vydržanie je jeden zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva. Vlastnícke právo sa nadobúda ipso facto tým, že držiteľ má nepretržite v oprávnenej držbe predmet spôsobilý na vydržanie po zákonom ustanovenú dobu, čo je v prípade nehnuteľnosti 10 rokov. Za okamih nadobudnutia vlastníckeho práva treba považovať uplynutie vydržacej doby. V niektorých prípadoch však v záujme právnej istoty vo vzťahoch, ktorých predmetom sú nehnuteľnosti, vydržanie sa musí verejne preukázať, osvedčiť a deklarovať. Skutočnosť nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním v nesporných prípadoch na účely zápisu do katastra nehnuteľností osvedčuje notár, ktorý vo forme notárskej zápisnice vyhotovuje osvedčenie vyhlásenia o vydržaní.

Dobrý deň.

Mal by som otázku.

Zdedil som po rodičoch rod .dom/r.1991/ a až pred cca 1,5 rokom som zistil pri žiadosti o jeho rekonštrukciu, že pozemok, na ktorom stojí mi patrí iba v pomere 120/672, inak je tam uvedených asi 19 spoluvlastníkov, z ktorých väčšina je nebohých. Otec pravdepodobne pri stavbe rod. domu si z vtedajšími spoluvlastníkmi navzájom povymieňal alebo povyplácal ich z uvedenej parcely. Ja však nemám o tom žiadny dokument a na výpise vlastníctva je to uvedené ako je. A teda by ma zaujímalo, či by sa tento pozemok nedal vydržať, keďže rodičia ho užívali cca 40 rokov a ja od r. 1991. Daň z pozemku samozrejme obci platím, preto som dlho nevedel, že pozemok nie je môj. Pretože dom rekonštruujem a potrebujem si zobrať naň hypotéku je nutné, aby pozemok bol vedený iba na mňa. Preto táto otázka a zároveň žiadosť akým najjednoduchším spôsobom postupovať v prípade možnosti vydržania.

Ďakujem.

Opýtal(a) sa Jozef STRKÁČ, 14.7.2010 o 13:47

Na nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku vydržaním musia byť súčasne splnené zákonom stanovené predpoklady, a to: 1. spôsobilý predmet vydržania – môže ním byť akákoľvek vec, ktorá môže byť predmetom vlastníctva, okrem vecí, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb – vo Vašom prípade predpokladám, že táto podmienka je splnená, 2. nepretržitosť a dlhodobosť trvania držby – vlastníctvo tak môže držiteľ nadobudnúť, ak má nehnuteľnú vec nepretržite v držbe po dobu 10 rokov, pričom do tejto doby sa započítava aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca. Z uvedeného usudzujem, že i táto podmienka je z Vašej strany splnená. 3. oprávnená držba – dobromyseľnosť - dobromyseľnosť sa zakladá na tom, že držiteľ musí byť presvedčený, že vec alebo právo mu patrí. Vnútorné presvedčenie ale nestačí. Musí sa opierať o objektívne okolnosti, za ktorých sa s pozemkom nakladá. Podľa aktuálnej právnej úpra¬vy sa pri vydržaní skúma, či držiteľ mohol, alebo nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec naozaj patrí. Vydržanie preto bude mať opodstatnenie napríklad tam, kde existuje dôkaz o dávnejšej dohode medzi vlastníkmi, čo sa v minulosti často stávalo, keď si medzi sebou susedia v dedine alebo na lazoch vymieňali pozemky. Zmenu pritom nikto nezaniesol do vtedajšej pozemkovej knihy, pretože to nebolo povinné. Dobromyseľný je držiteľ napríklad vtedy, ak vec nadobudol na základe zmluvy alebo rozhodnutia, ktoré však sú neplatné, a nevedel to. K vydržaniu nehnuteľnosti, ktoré sa osvedčuje notárskou zápisnicou sa predkladá aj súhlas predchádzajúceho majiteľa alebo právoplatných nástupcov, či organizácie spravujúcej nehnuteľnosť. Ťažko vo Vašom prípade teda jednoznačne tvrdiť, že notár by Vám toto vydržanie vo vašom prípade osvedčil. Treba si zistiť u notára, či by na základe Vami spĺňaných skutočností toto osvedčenie vydal...Bude asi potrebné vyhľadať jednotlivých spoluvlastníkov a dohodnúť sa s nimi na prevode ich podielov do Vášho vlastníctva.

Dobrý deň,
ako živnostník vlastním pozemok s prístupom na základe vecného bremena definovaného následovné : VEC. BREMENO V PROSPECH: moje meno + názov mojej firmy - PRÁVO PRÍSTUPU K PARC. Č. xx, CEZ ÚČEL. KOMUNIKÁCIU NA PARC. Č. xy.

Uvažujem o predaji pozemku, avšak obávam sa, že vlastník komunikácie nebude ochotný podpísať zmluvu o vecnom bremene v prospech nového vlastníka so zdôvodnením, že sme si medzi časom vybudovali aj alternatívny prístup zo zadnej strany pozemku. Na prevádzkovanie pozemku však užívame obidva prístupy a rovnako ich bude potrebovať používať aj nový vlastník pozemku, na ktorom sa nemajú, kde otáčať vozidlá).

Podotýkam, že komunikáciu (panelovú cestu) užívajú na základe vecného bremena aj iné subjekty a podielame sa spoločne na jej údržbe vrátane nového asfaltu. Vlastník komunikácie neochotou presunúť vecné bremeno v prospech nového vlastníka nič nezíska, len skomplikuje náš predaj.

Ďakujem za kvalifikovanú odpoveď.

s pozdravom,

Prochazkova

Opýtal(a) sa Diana Prochazkova, 24.6.2010 o 12:25

Vo Vašom prípade toto vecné bremeno, ktoré je zriadené vo Váš prospech, pôsobí in rem, čo znamená, že ak sa zmení vlastník nehnuteľnosti a to vo Vašom prípade na základe zmluvného prevodu(kúp. zmluvy), zmení sa súčasne aj subjekt, ktorému patrí právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Teda pokiaľ bolo už raz vec. bremeno vo Váš prospech zriadené a aj vzniklo, čo je potvrdené v liste vlastníctva a nie sú žiadne zákonné dôvody na jeho zánik, na ktoré by sa mohli odvolávať povinné subjekty z vecného bremena a Vy sa rozhodnete pozemok predať, tak toto vlastnícke právo k pozemku prechádza na nového nadobúdateľa spolu s právom zodpovedajúcim vec. bremenu v jeho prospech. Čiže povinné subjekty z vec. bremena, ktoré musia strpieť prechod cez svoj pozemok, nemôžu rozhodnúť o tom, že nový vlastník nebude môcť prechádzať cez ich pozemok k Vášmu pozemku-teda k tomu, ktorý od Vás niekto kúpi a stane sa tak jeho novým vlastníkom. Jednoducho už samostatným prevodom Vášho pozemku na nového nadobúdateľa a právoplatným kladným rozhodnutím príslušnej Správy katastra o povolení vkladu prejde na nového vlastníka aj právo zodpovedajúce vec. bremenu v jeho prospech.

Dobrý deň.
Chcela by som sa spýtať ohľadom môjho problému s pozemkom, resp. jeho časťou. Moji starí rodičia vlastnili pozemok, ktorý kedysi dávno aj naozaj od suseda odkúpili. Bohužiaľ, papierovo sa nič akosi nedochovalo. Tento pozemok sa užíval celé desaťročia ako náš vlastný a tak sme v rámci ROEP dali pozemok zapísať do katastra nehnuteľností. Bohužiaľ, pri zameriavaní pozemku v rámci ROEP, nám geodet nezameral v podstate celý pozemok a hlavne jeho najdôležitejšiu časť pre prístup - schody, ktoré sme celú dobu používali ako vlastné, pretože sme v podstate boli ich vlastníkmi. Dnes som ako vlastník pozemku zapísaná ja, už vnučka svojich zomrelých starých rodičov. Momentálne chceme na pozemku stavať a vďaka inej geodetke, ktorá nám spracovávala výškopis a polohopis s výmerou pozemku, sme zistili, že dotyčný geodet, ktorý pozemok zameriaval v rámci ROEP tam tieto schody nezameral a stali sa tak časťou podielového vlastníctva veľkého počtu vlastníkov dnes niektorých už zomrelých a niektorých žijúcich... Nám vzniká problém s prístupom na pozemok po schodoch, ktoré sme vždy považovali za vlastné a vždy ich používali...Dá sa táto časť pozemku, nesmierne dôležitá pre prístup vydržať, resp., akým spôsobom ju môžeme získať späť? Svedok- sestra môjho deda, ktorá im pradávno časť pozemku pre tieto schody prenechala žije, ale bohužiaľ sama nemá tento pozemok vysporiadaný a je tiež súčasťou podielového vlastníctva. (S tým, že všetci v dobrej vôli vedia, že takto boli kedysi tie pozemky rozdelené - samozrejme len na vzájomnej dohode.)
Ďakujem Vám za odpoveď.
Silvia B.

Opýtal(a) sa silvia balusikova, 17.11.2009 o 21:53

V prípade, že sa dlhé roky užívate uvedené schody, no nemáte to na liste vlastníctva, môžete ich vydržať.
Vydržanie upravuje Občiansky zákonník, ktorý ustanovuje, že oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov (ak ide o hnuteľnosť) a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľný majetok.
Okrem toho, že držiteľ musí mať vec vo svojej nepretržitej, sústavnej držbe po zákonom stanovenú dobu, musí byť aj dobromyseľný. Dobromyseľnosť sa zakladá na tom, že držiteľ musí byť presvedčený, že vec alebo právo mu patrí. Pri vydržaní sa skúma, či držiteľ mohol, alebo nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec naozaj patrí.
Vydržanie má opodstatnenie napríklad tam, kde existuje dôkaz o dávnejšej dohode medzi vlastníkmi, avšak zmenu pritom nikto nezaniesol do vtedajšej pozemkovej knihy, pretože to nebolo povinné. K vydržaniu nehnuteľnosti, ktoré sa osvedčuje notárskou zápisnicou, navyše od roku 2000 nestačí mať len list vlastníctva predchádzajúceho majiteľa. Predkladá sa aj súhlas jeho alebo právoplatných nástupcov, či organizácie spravujúcej nehnuteľnosť.
Pri vydržaní nehnuteľnosti sa vyžaduje zápis vlastníckeho práva do katastra. Správa ka¬tastra vykoná zápis na základe notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní.
K vyhláseniu účastníka sa dokladá vyjadrenie osôb, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako poslední vlastníci, vyjadrenie obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza a prípadne i vyjadrenie inštitúcie, ktorá nehnuteľnosť spravuje (napríklad Pozemkový fond).

Zobrazených 1 - 10 z 16

1 2

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 67

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies