Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň,chcel by som sa spýtať ak darujem matke byt, ktorý som nadobudol pred mesiacom, bude musieť platiť daň?

Opýtal(a) sa Lubo Sajko, 17.2.2014 o 11:30

Dobrý deň, daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Dňa 30.9.2013 som oficiálne zdedil polovicu bytu v Piešťanoch v sume jednej polovice z 51 500€. Jako mám postupovať s ohľadom na daň z dedičstva. Ďakujem

Opýtal(a) sa Ing. Zdeněk Friedrich, 4.2.2014 o 18:01

Dobrý deň, daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

Dobrý večer,moja mamka a ďalší jej siedmi súrodenci zdedili po nebohom otcovi pozemok,ktorého bol vlastníkom od roku 1990 . Chcela by som sa opýtať či dediči musia podávať daňové priznanie a či budú platiť daň z dedičstva. Ďakujem ,Monika

Opýtal(a) sa Monika Krotáková, 4.2.2014 o 17:40

Dobrý deň, daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala, či platí na nás výnimka od dane z dedičstva, ak sme zdelili po mame dom v priamej línii. Sem oslobodení aj od poplatkov do zdravotnej poisťovne?
Ďakujem za radu

Opýtal(a) sa Anna, 27.1.2014 o 14:12

Dobrý deň, daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej
reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

Prosím o radu.V krátkej dobe prebehne dedičské konanie po zomrelom manželovi.Vlastnili sme spolu dva byty.v jednom bývam ja ako vdova a v druhom môj ženatý syn s rodinou.okrem syna mám vydatú dcéru.Chcela by som dať byt v ktorom syn býva do vlastníctva synovi.obávam sa toho,keby sa jeho manželstvo rozpadlo,či by mala nevesta nárok na vyplatenie,alebo je možné dať byt napísať len na syna s tým,že nevesta nebude mať žiadny právny nárok? Ďakujem vopred za odpoveď

Opýtal(a) sa Valéria Gavliaková, 13.1.2014 o 14:26

Dobrý deň, v zmysle ust. § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3)"

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, ak Váš syn nadobudne nehnuteľnosť na základe dedičstva, alebo darovania, táto nehnuteľnosť nebude spadať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v prípade rozvodu nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Dobrý deň, po smrti mojej mamy mi otec v rámci dedičstva prepisal dom, takže som jediným majiteľom a otec má právo dožitia v tomto dome v zmysle vecného bremena. Zaujimalo by ma, či v prípade, keby sa otec znova oženil, aké práva by mala jeho nová manželka k môjmu domu, či by sa vecné bremeno vzťahovalo aj na ňu.
Ďakujem

Opýtal(a) sa Dojcak Branislav, 13.1.2014 o 14:08

Dobrý deň, podľa ust. § 151n zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"1) Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. "

V uvedenom prípade, je zrejmé, že oprávneným z vecného bremena je výlučne Váš otec, a prípadné uzavretie nového manželstva by nemalo vplyv na túto skutočnosť.

Chcem sa opýtať,po smrti otca sme ostali len dvaja dedičia-deti,ja a sestra.Bytu-jednoizbového sa vzdať nechcem ale sestru vyplatiť musím,ale potrebujem na to čas.sestra na mňa tlačí a chcela by podiel z nehnuteľnosti čím skôr.Ale potrebujem aspoň nejaké 2-3roky aby som si vyplatil jeden úver a zároveň potom vzal hypotéku na vyplatenie jej časti.Chcem sa teda spýtať,ak sa na dedičskom nedohodneme a sestra ma dá na súd,je možné,že ma súd donúti danú nehnuteľnosť predať a tak vyplatiť sestru?Či mi dá nejaké splátky na základe môjho platu na jej postupné vyplatenie?

Opýtal(a) sa Peter Škriniar, 13.1.2014 o 13:47

Dobrý deň, podľa ust. § 482 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"1) Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súdemedzi sebou o dedičstve dohodou.

2) Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli. "

Ďalej podľa ust. § 483 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané. "

V prípade, ak teda nedôjde k vyporiadaniu dedičstva na základe dohody, nadobudnete danú nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva.

V zmysle ust. § 142 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

V zmysle vyššie uvedených ustanovení, v prípade ak nedôjde medzi podielovými spoluvlastníkmi k dohode, vyporiadanie vykonaná na návrh niektorého spoluvlastnícka súd. Súd môže zaviazať jedného z účastníkov vyplatiť druhého účastníka, taktiež ale prihliada aj na možnosti daného účastníka, ktorý má uvedenú nehnuteľnosť vyplatiť. Pokiaľ v primeranej dobe nie je schopný vyplatiť ostatných podielových spoluvlastníkov súd môže rozhodnúť o predaji nehnuteľnosti, pričom výťažok z predaja sa rozdelí podľa výšky
spoluvlastníckych podielov.

Dobrý deň,chcem sa opýtať, kto je dedičom ak sestra starého otca bola sama, nemala muža, ani deti, ani súrodencov iba jedného synovca a dve deti po neteri a nenechala zaveť.Pripadne majetok nebohej štátu?.Ďakujem

Opýtal(a) sa Zuzana, 29.12.2013 o 14:05

Dobrý deň, v zmysle ust. § 475 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli
odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia budú zo zákona po poručiteľovi (sestre Vášho starého otca) dediť synovec vo výške podielu 1/2 dedičstva a po 1/4 podielu z dedičstva každé z detí netere.

V septembri 2009 sme spolu s manželkou darovali synovi byt v osobnom bezpodielovom vlastníctve. Vzhľadom na to, že kúpil byt v inom meste, chce mi tento byt vrátiť.
Je možné aby mi tento darovaný byt v roku 2009, syn v roku 2013 daroval ? Ak áno nemisí syn platiť daň?
Poprípade mi poradte akým spôsobom sa môžem znovu stať vlastníkom spomínanej nehnuteľnosti tak aby som ja ani syn neplatil daň súvisiaciu so zmenov vlastníka tejto nehnuteľnosti.
S pozdravom.

Opýtal(a) sa Ing. Dušan Trstenovič, 9.12.2013 o 11:47

Dobrý deň, v zmysle ust. § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním."

V zmysle vyššie uvedeného prechodom vlastníckeho práva na Vášho syna nadobudol Váš syn vlastnícke právo k nehnuteľnosti a môže s ním nakladať podĽa svojho uváženia a teda ho môže darvať aj Vám.

Daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej
reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí. V zmysle vyššie uvedeného ak Vám syn daruje uvedenú nehnuteľnosť nebude platiť daň.

Dobry vecer.Otec kupil pozemok v roku 2010,teraz mi chce ten pozemok darovat( bude plati dan z prijmu a odvod do poistovne) a ja by som chcel ten darovany pozemok hned po rozhodnuti z katastra dalej darovat inej osobe.Moja otazka znie ci budem platit nejaku dan ak ten darovany pozemok darujem inej osobe.Dakujem.

Opýtal(a) sa michal, 2.12.2013 o 8:13

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí. V zmysle vyššie uvedeného ak darujete uvedenú nehnuteľnosť nebudete platiť daň.

Zobrazených 21 - 30 z 149

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 952

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies