Novostavby logo

SK
EN

Projekt Zuckermandel v bratislavskom Podhradí dostáva stále reálnejšie kontúry

03.09.2012

Projekt Zuckermandel v bratislavskom Podhradí dostáva stále reálnejšie kontúry

ZUCKERMANDEL predstavuje pre Bratislavu cenné územie, ktoré v súčasnosti svoj potenciál naplno nevyužíva. Realizácia vytvára preto pre mesto viaceré príležitosti, a to najmä z pohľadu vytvorenia kvalitných verejných priestorov. Vďaka štruktúre štvrte, v ktorej sa budú striedať ulice rôznej šírky a dĺžky, námestia a parčíky, ale tiež vďaka členeniu verejných priestorov a rôznorodej architektúre budov vznikne prirodzené mestské prostredie, ktoré nadviaže na atmosféru historického centra Bratislavy. Pomôže tomu architektonicko-výtvarné riešenie: rôznorodosť budov, kombinácie rozličných kompozičných princípov fasád, ustúpené horné podlažia, použitie rozmanitých materiálov a farieb či zelené strechy.

V projekte prevažuje bývanie a atraktívne verejné priestory so širokou ponukou obchodov a služieb. „V zóne ZUCKERMANDEL vznikne nová plnohodnotná štvrť, ktorá prinesie do tejto lokality viacero absentujúcich služieb – napríklad škôlku, supermarket či dokonca priestor pre verejné trhovisko, pretože sme presvedčení o tom, že práve tieto funkcie pomôžu v novej štvrti vytvoriť skutočnú mestskú atmosféru. Verejný priestor bude tvoriť až 54 % z celkovej plochy, pričom parky a prírodná zeleň z toho tvoria takmer polovicu,“ hovorí hovorkyňa J&T Real Estate Katarína Krajňáková.

Ďalším z prínosov projektu bude uplatnenie zelene. Prírodné prostredie hradného kopca sa bude prelínať smerom k Dunaju cez parčíky a zeleň verejných priestorov, vnútroblokovú zeleň a zelenú strešnú krajinu až po stromoradie nábrežnej promenády. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bude zelená lávka ponad električkovú trať a prírodný skalný masív, ktorý je originálnou súčasťou celkového konceptu.

ZUCKERMANDEL premení dnešnú nábrežnú komunikáciu na mestský bulvár a umožní budúce vytvorenie pešej trasy z Rybného námestia v historickom centre mesta, cez plánovaný projekt VYDRICA až po nábrežnú promenádu, čo prinesie úžitok pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, nielen obyvateľov zóny.

Keďže jednou z najdiskutovanejších tém je riešenie dopravy, na druhej prezentácii projektu jej bol venovaný najväčší priestor. Na základe výsledkov dopravno-kapacitného posúdenia zámerov RIVER PARK, ZUCKERMANDEL a VYDRICA možno preukázateľne povedať, že tieto zámery sú z dopravno-kapacitného hľadiska funkčné a bez výrazne negatívnych vplyvov na dopravnú situáciu na priľahlej komunikačnej sieti.

Projekt ZUCKERMANDEL sa v čase vyvíja a od poslednej prezentácie v ňom boli vykonané viaceré zmeny. Na základe rozhodnutia investora došlo k ďalšiemu zmenšeniu objektov na juhozápadnej aj severovýchodnej strane a úprave výšky bloku C, čo prispelo k celkovému zmenšeniu objemov a zastavanej plochy nielen oproti územnému plánu ale aj voči architektonickej štúdii.

Zohľadnené boli aj požiadavky cyklistov a na území projektu bude vybudovaných viacero stojísk pre bicykle. Novinkou v Bratislave bude kryté garážové stojisko pre bicykle vrátane šatní a spŕch, čo je príspevkom projektu k podpore ekologickej cyklodopravy. Architekti projektu sa zaoberali aj zazelenením a zatraktívnením verejných priestorov. Výsledkom je, že celkovo bude v projekte o 200 % viac zelene oproti tomu, čo predpokladal územný plán. Konkrétny návrh napríklad sadových úprav bude predmetom riešenia v ďalších fázach projektu.

Na pripomenutie historického významu územia bude v lokalite vybudovaný náučný chodník, ktorý by mal viesť priamo cez lokalitu a pripomínať históriu obce ZUCKERMANDEL – jej vizuálnu podobu, miestne názvy ulíc a námestí ale aj pôsobenie rôznych osobností, akými bol sochár Messerschmidt. Umiestnenie replík jeho známych sôch – charakterových hláv – priamo v lokalite vytvorí zaujímavý moment aj z pohľadu turizmu.

Z hľadiska ekologického prístupu je tiež dôležité, že počas výstavby projektu aj po nej sa investor zaviazal dodržiavať pravidlá pre získanie zelených certifikátov BREEAM. Tie nezahŕňajú iba požiadavky na ekologickosť výsledných budov, ale aj mnohé požiadavky na ekologickosť a energetickú efektívnosť samotnej výstavby. V prípade niektorých budov má J&T Real Estate záujem získať certifikáty BREEAM najvyšších úrovní.

Zdroj: J&T Real Estate, s.r.o.

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 953

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies